Acute urological Diseases in Pregnancy and their Treatment in Our Clinical Material


Akútne urologické príhody v gravidite a ich liečba v našom klinickom materiáli

Cieľ štúdie:
Zhodnotenie výsledkov liečby akútnych urologických príhod (AUP) v gravidite.Typ štúdie: Retrospektívna klinická analýza.Názov a sídlo pracoviska: Urologická klinika a I. Gynekologicko-pôrodnicka klinika FNsP v Košiciach.Metodika: 65 gravidných žien s AUP vo veku 15 - 34 r. (priemer 24 r.) sa podrobilo gynekologickému a urologickému vyšetreniu.Výsledky: Maximálny výskyt AUP bol v II., resp. v III. trimestri gravidity. 40 žien (62 %) boli primipary. Infekciu močových ciest (IMC) malo 54 pacientiek (83 %). Jedna pacientka bola liečená prehemoragickú cystitídu. Akútnu pyelonefritídu (PNF) malo 38 žien (58 %), častejšie vpravo 4,4 : 1,a nefrolitiázu 13 žien (20 %). Pacientka s kalkulóznou pyonefrózou (1,5 %) bola pre nesúhlas s operáciou liečená ATB a endoprotézou a ďalšia pacientka s ureterolitiázou (1,5 %) v dolnom močovode ureteroskopicky. Renálnu koliku malo 43 (66 %) pacientiek (častejšie vpravo 3,3 : 1), pričom ibau 14 (21 %) bola potvrdená urolitiáza. Dilatáciu horných močových ciest (HMC) malo 52 žien (80 %,častejšie vpravo 3,3:1). Potvrdil sa vzájomný vzťah medzi pravostrannou dilatáciou HMC a akútnou PNF. V liečbe obštrukcie HMC sa použila u 14 žien (22 %) drenáž ureterálnym katétrom (2 - 6dní, priemer 3 dni) a dlhodobá drenáž (pig tail, double JJ stent) u piatich pacientiek (8 %). Pacientky s IMC a PNF boli liečené podľa výsledkov antibiogramu najčastejšie cefalosporínmi alebosyntetickými penicilínmi. Komplikácie v priebehu ličeby sa nevyskytli.Záver: AUP v gravidite predstavujú závažné stavy v II. a III. trimestri gravidity s poruchami pasáže moču. USG je suverénnou metódou pri diagnostikovaní dilatácie HMC a AUP. Obštrukčnáforma akútnej PNF vyžaduje urgentnú deriváciu moču. Pri limitoch konzervatívnej liečby inštrumentárna intervencia pomôže vyriešiť aj komplikované situácie.

Klíčová slova:
akútne urologické príhody, gravidita, infekcia močových ciest, pyelonefritída, urolitiáza, oblieková kolika, liečba


Authors: Nagy;  Valanský;  Lukačín;  Suchánek
Authors‘ workplace: Urologická klinika FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. L. Valanský, PhD., Gynekologicko-pododnická klinika FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. Š. Lukčín CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (1): 7-12
Category:

Overview

Objective:
To evaluate results of treatment of acute urological diseases (AUD) in pregnancy.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Urology and 1st Department of Gyneacology and Obstetrics, Faculty Hospital Košice.Methods: 65 pregnant women with AUD aged 15-34 years (average 24 years) underwent gyneacolo-gical and urological examination.Results: The most often occurrence of AUD was in the 2nd and the 3rd trimester of pregnancy. 40women (62%) were primiparas. 54 patients (83%) had infection of urinary tract (IUT). One patientwas treated for hemorrhagic cystitis. Acute pyelonephritis (PNF) was present in 38 (58%) women -more often on the right side (4,4:1) and nephrolithiasis in 13 (20%) women. Because of the disagreement with operation one patient with calculous pyonephrosis (1,5%) was treated by antibioticsand endoprothesis and another one with ureterolithiasis (1,5%) in lower ureter by ureteroscopicmethod. Renal colic was present in 43 (66%) patients (more often on the right side 3,3:1), whileurolithiasis was confirmed only in 14 (21%) of them. 52 (80%) women had dilatation of upperurinary tract (UUT) - more often on the right side (3,3:1). The correlation between the dilatationof UUT and acute PNF was confirmed. As for treatment of obstruction of UUT the drenage byurethral catheter (2 - 6 days, on average 3 days) was used in 14 (22 %) women and long-termdrenage (pig tail, double JJ stent) was used in 5 (8%) patients. Patients with IUT and PNF weretreated due to results of microbial culture, more often by cefalosporines or synthetic penicilins.Complications during treatment did not occured.Conclusion: AUD in pregnancy are very serious in the IInd and the IIIrd trimester of pregnancywith disorders of urinary passage. Ultrasonography is unique method in diagnosis of dilatation of UUT and AUD. Obstructive form of acute PNF needs pressing derivation of urine. Due to limits ofconservative treatment instrumental intervention can solve also the complicated situations.Key words: acute urological diseases, pregnancy, infection of urinary tract, pyelonephritis, urolit-hiasis, renal colic, treatment

Key words:
acute urological diseases, pregnancy, infection of urinary tract, pyelonephritis, urolithiasis, renal colic, treatment

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account