Development of Reproductive Health of Women in the Czech Republic in 1993-1997VI. Perspective for Near Future


Vývoj reprodukčního zdrví žen v ČR v období 1993-1997VI. Výhled do nejbližší budoucnosti

Cíl celkové studie:
Zjistit, jaké změny v reprodukčním zdraví žen vyvolaly změny v systému zdravotní péče a v sociální sféře.Cíl díleí studie VI: Na základě výsledku všech provedených analýz doporučit dalií postup vedoucíke zlepšení vztahu Antikoncepce/UUT.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Typ studie: Retrospektivní srovnávací epidemiologická studie.Metodika: Podkladem pro závirečná doporučení dalšího postupu byly jednak výsledky z předcházejících studií, jednak byly provedeny další analýzy údaju, jak dosud nezpracovaných dat z našichšetření, tak z roku 1998.Výsledky: Závěrečná díleí studie je koncipována podle WHO doporučeného "Strategického postupu" pro zlepšení kvality péče o reprodukční zdraví, diferencovaného do 3 etap. První etapa hodnotící výchozí stav byla obsahem prvních 4 dílších studií. Ve druhé etapě, jež má analyzovatoptimální model a je na základě uvedené metodiky obsahem této studie, jsme analyzovali jednakpostoje žen v ER jak k UUT, tak k jednotlivým metodám antikoncepce (spolehlivost, bezpečnost),jednak dále se příznivě vyvíjející vztah Antikoncepce/UUT v roce 1998. Ze všech těchto výsledkůjsme vycházeli při tvorbě doporučených opatření s očekávaným středně a dlouhodobým dopadem. Ke třetí etapě, která má zajistit široké uplatnění nejvhodnější intervence, bude možnopřistoupit až po ověořní účinnosti těchto doporučených opatření.Závěr: V dusledku očekávaných demografických změn v populaci fertilních žen v příštích 5 letechlze očekávat pokračování pomalého poklesu počtu UUT. Výraznějšího poklesu by bylo možnodosáhnout motivací rizikové skupiny žen k používání ruzných účinných antikoncepeních metod,diferencovaně podle stupně jejich sexuální aktivity. Nezastupitelnou roli ve zlepšené informovanosti o zdravém sexuálním životě musí sehrát škola a sdělovací prostředky.

Klíčová slova:
antikoncepce, umělé ukončení těhotenství, informovanost a motivace žen, strategický postup


Authors: Štembera;  Velebil
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (1): 12-19
Category:

Overview

Objective:
Overall objective is to detect changes in reproductive health of women due to changesin the system of social and health care. The particular objective of this part of the study (part VI)is to recommend, based on the results of previous analyses, further development leading to theimprovement of contraception/abortion ratio.Design: Retrospective comparative epidemiological study.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Praha 4 - Podolí.Methods: Final recommendations are based on the results of previous parts of the study and onthe results of newly analyzed data from the previous surveys.Results: This final part of the study follows the lines of the WHO —strategic approachic to theimprovement of quality of reproductive health care differentiated into three periods. The firstperiod was the period of evaluation of background information and this was the objective of thefirst four particular studies (parts I-IV). The second period targeted an identification of optimalmodel; using the suggested methods we analyzed attitude of Czech women towards artificialabortion and towards particular methods of contraception as well as the positively developingcontraception/abortion ratio in 1998. Based on all our results we came to recommended measureswith expected mid-term and long-term effects. The third period, aiming at the wide implementati-on of the most appropriate interventions, could be approached only after the evaluation of effectiveness of these measures.Conclusions: We can expect, as a result of projected demographic changes in the population offertile women for next five years, a continuation of slow decrease of number of artificial abortions. More substantial decrease would require increased motivation of risk group of women to usemodern methods of contraception, differentiated according to their sexual activity. Educationand media must play a vital role in improvement of knowledge about healthy and sexual life usingmore effective methods.

Key words:
contraception, induced abortion, women information and motivation, strategic approach

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account