Endometrial Carcionoma in Our Patiens in 1985 - 1994


Karcinom endometria u našich pacientek v letech 1985 - 1994

Cíl studie:
Zhodnocení frekvence výskytu a léčebných výsledku u pacientek s karcinomem endometria v uvedeném období.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Metoda: Vyhodnocení údaju získaných ze zdravotní dokumentace pacientek onkologické ambulance gynek.-porod. klinikyVýsledky: Karcinom endometria představuje 25,35 % všech zhoubných nádoru u pacientek onkologické ambulance, byl zaznamenán stoupající trend výskytu (z 18,4 % na 32,6 %). Celkové pětiletépřežití je 67,5 %. Nebyl zaznamenán pokles počtu úmrtí. Počet pacientek s karcinomem endometria neustále roste, což odpovídá trendu incidence tohoto onemocnění. Nejsou uplatňovány žádnéscreeningové metody časných záchytu asymptomatických žen. Přes 93 % nemocných přicházís krvácením (v menopauze ei nepravidelným krvácením v perimenopauze).Závěr: S ohledem na stoupající trend výskytu karcinomu endometria by bylo vhodné věnovatpozornost starším bezpříznakovým ženám s rizikovými faktory v anamnéze s cílem diagnostikovat onemocnění v časném stadiu.

Klíčová slova:
karcinom endometria, statistika


Authors: Jančáková;  Freitag;  Bndová;  Kužel;  Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (1): 57-61
Category:

Overview

Objective:
To evaluate the incidence of endometrial carcinoma and the therapeutic results inpatients in the stated time period.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, First Faculty of Medicine, Prague, CzechRepublicMethods:An analysis of the available clinical documentation of the patients of the oncologicaloutpatient service of the Department of Obstetrics and Gynaecology.Results: Endometrial carcinoma represents 25.35 % of all malignant tumors of patients in theoncological outpatient service. An increasing incidence has been observed (from 18.4% to 32.6%).The overall 5-year survival is 67.5%. No decrease in mortality has been observed. The increasingnumber of patients with endometrial carcinoma in our study corresponds to the trend of inciden-ce of this disease. There are no screening methods for early detection, 93% of women present withbleeding in menopause or with irregular bleeding in the perimenopausal period.Conclusion: With regard to ther trend of increasing incidence of endometrial carcinoma, it wouldbe appropriate to pay increased attention to asymptomatic older women with risk factors in theirhistory, with the aim of early diagnosis of disease.

Key words:
endometrial carcinoma, statistics

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account