Epidural Labour Analgesia and Cardiotocography


Epidurálna pôrodnícka analgézia a kardiotokografia

Cieľ štúdie:
V súvislosti s epidurálnou pôrodníckou analgéziou (EDA) niekoľko štúdií popísalo zvýšenú incidenciu neskorých decelerácií, bradykardie a zníženej variability na CTG. Cieľom našej štúdie bolo posúdiť vplyv EDA na výskyt patologických kardiotokografických nálezov.Typ štúdie: Klinická štúdia.Názov a sídlo pracoviska: Gynekologicko-pôrodnícka klinika Jesseniovej LF UK a MFN, Martin, Slovenská republika.Metodika: Sledovaný klinický súbor tvorilo 200 rodičiek, ktoré v období rokov 1997-2000 rodili na našej klinike. Rodičky v epidurálovej skupine (n = 100) rodili v epidurálnej analgézii, rodičky v kontrolnej skupine (n = 100) rodili s použitím inej, resp. nijakej, analgetickej metódy. Porovnávali sme hodnoty BFHR, variability a incidenciu akcelerácií a decelerácií na CTG medzi oboma skupinami rodičiek. Všetky kardiotokografické záznamy boli vyhodnotené použitím Fischerovho skóre. Pre štatistické vyhodnotenie výsledkov štúdie sme použili Studentov t-test.Výsledky: V hodnotení CTG použitím Fischerovho skóre sme nezaznamenali signifikantný rozdiel medzi porovnávanými súbormi rodičiek.Záver: Epidurálna pôrodnícka analgézia je bezpečnou metódou tlmenia pôrodných bolestí. V našej štúdii sme potvrdili, že EDA nespôsobuje zvýšenú incidenciu patologických CTG záznamov.

Klíčová slova:
epidurálna pôrodnícka analgézia, kardiotokografia, Fischerove skóre


Authors: S. Tomáš;  J. Danko;  K. Dókuš
Authors‘ workplace: Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN, Martin, prednosta prof. MUDr. J. Danko, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (5): 349-351
Category:

Overview

Objective:
The increase of cardiotocographic abnormalities, such as late decelerations, bradycardia and reduced variability have been reported with epidural analgesia (EDA) in some studies. The aim of our study was to assess the influence of epidural analgesia on the incidence of the pathological cardiotocografic patterns.Design: A clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Jessenius Medical Faculty of Comenius University, Martin, Slovak Republic.Methods: Clinical group consists of 200 parturients, who borne in our department from 1997 to 2000. The epidural group of parturients (n = 100) borne under epidural analgesia, the control group of (n = 100) borne under other resp. no analgethic method. We compared BFHR, variability and the incidence of accelerations and decelerations in CTG between both groups. All cardiotocographic patterns were evaluated by Fischer score. For statistic evaluation was used Student t-test.Results: We did not find any statistically significant differences in Fischer score between epidural and control group.Conclusion: The epidural labour analgesia is safe method of ease pain during labour. In our study we confirmed, that EDA is not responsible for the increase of patological cardiotocographic patterns.

Key words:
epidural labour analgesia, cardiotocography, Fischer score

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account