Importance of Hepatitis C-virus Infection in Gynaecology and Obstetrics


Význam infekce virem hepatitidy C v gynekologii a porodnictví

Cíl studie:
Diagnostické metody stanovení HCV.Typ studie: Přehledný článek.Název a místo pracoviště: I. interní klinika VFN a 1. LF UK a IV. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha.Předmět a metoda studie: Význam infekce virem hepatitidy C (HCV) v posledních letech narůstá, rozšiřují se také terapeutické možnosti tohoto onemocnění. HCV infekce má v řadě případů velmi plíživý průběh a pacienti často přicházejí k lékaři až s pokročilými stadii onemocnění. Důležitým momentem je proto včasné stanovení diagnózy. Gynekolog či porodník může být prvním lékařem, který objeví příznaky infekce a může tak být klíčovou osobou, která tuto infekci může diagnostikovat.Závěr: V přehledném článku jsou zmíněny základní skutečnosti o diagnostických metodách HCV infekce, o jejím klinickém obraze a průběhu. Zmíněny jsou i standardní terapeutické postupy. Podrobněji jsou popsány zvláštnosti průběhu infekce v graviditě, pozornost je věnována i otázkám vertikálního přenosu infekce.

Klíčová slova:
HCV infekce, vertikální přenos


Authors: P. Urbánek;  Z. Mareček 1
Authors‘ workplace: I. interní klinika VFN a 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 1IV. interní klinika VFN a 1. LF UK, přednosta doc. MUDr. A. Žák, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (5): 359-362
Category:

Overview

Objective:
Diagnostic methods of hepatitis C-virus.Subject: A review article.Setting: 1st Internal Clinic, General Faculty Hospital in Prague, 1st Medical Faculty, Charles University.Subject and Method: Hepatitis C virus infection importance is increasing during the last few years, in concordance with this fact therapeutical options are being developed very rapidly, too. Majority of cases of HCV infection has a silent clinical course for a long time and patients are often diagnosed in the late stage of liver disease. This is the reason why the diagnosis should be established as early as possible. Gynecologist can be the first person who can observe the symptoms of the infection and therefore he may become the key person in the diagnostic process.Conclusion: The basic facts about the diagnostic methods and clinical course of the disease are mentioned in this review. The differences in clinical course of HCV infection in pregnancy and the vertical transmission is discussed in details.

Key words:
HCV infection, vertical transmission

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account