The Use of 3mm Optical System at Hysteroscopy


Použití 3mm optického systému přihysteroskopii

Cíl studie:
Vyhodnotit první zkušenosti s hysteroskopem o průměru 3 mm.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, Praha 2.Metodika: V období červen–listopad 2001 jsme provedli 105 hysteroskopických intrauterinníchvýkonů za použití minihysteroskopu o průměru 3 mm. Celkem 60 (57,1 %) výkonů bylo diagnostickýcha 45 (42,9 %) výkonů bylo operačních (stopkaté útvary do 2 cm).Použili jsme hysteroskop firmy Gynecare (divize Johnson & Johnson) s průměrem 1,9 mm a pouzdros rozpínacím pracovním kanálem 3,2 mm. Diagnostické výkony byly provedeny minimálněinvazivní technikou – zaváděním optiky vaginoskopickou cestou; většina výkonů bez jakékolivanestezie. V případě operačního výkonu jsme použili vaporizační bipolární elektrody Versapointa jako distenční médium fyziologický roztok s jeho aktivním odsáváním.Výsledky: Operatér hodnotil optické intrauterinní podmínky, pacientka posuzovala subjektivníkomfort při výkonu (komfortní, diskomfortní-snesitelný, bolestivý-nesnesitelný). Nezaznamenalijsme žádné perioperační komplikace. Jako komfortní byl výkon popsán v 83 (79 %) případech, ve22 (21 %) případech jako diskomfortní, přičemž se jednalo výlučně o operační hysteroskopie. Jakobolestivý-nesnesitelný nebyl popsán žádný výkon.Závěr: Na základě prvních zkušeností s miniaturizovaným hysteroskopem se domníváme, že tytosystémy s malým průměrem umožní v blízké budoucnosti převést podstatnou část hysteroskopickýchdiagnostických a operačních (po přiměřené selekci pacientek) výkonů do běžné praxe ambulantníhospecialisty.

Klíčová slova:
hysteroskopie, vaporizace, transcervikální chirurgie


Authors: D. Tóth;  D. Kužel;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Živný J., DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (5): 293-296
Category:

Overview

Objective:
To evaluate our first experience with 3mm hysteroscope.Design: Prospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1st medical Faculty, Charles University, Prague.Methods: 105 hysteroscopic procedures in normal saline as distension fluid were performed betweenJune and November 2001. We performed 60 (57.1%) diagnostic procedures and 45 (42.9%)minor surgical intrauterine interventions (mainly endometrial polyp < 2 cm ressection).We used Versascope (Gynecare, Johnson & Johnson) 1.9 mm optics with 3.2 mm expandableoperative sheath. All diagnostic procedures were done by minimal invasive way – using vaginoscopicapproach. Main part of procedures were performed without any anaesthesia. In case ofoperative intervention we used Versapoint bipolar electrodes in normal saline and active outflow.Results: The surgeon evaluated the intrauterine findings and the patient evaluated subjectivecomfort during the procedure (comfortable, uncomfortable, painful). No complications were registeredduring or post procedure. 83 (73%) women undergone diagnostic procedure described theprocedure without discomfort, 22 (21%) women described a moderate discomfort with pressure inthe lower abdomen (all undergone intrauterine surgical intervention). No patient described severediscomfort or wish to have general anesthesia.Conclusion: Miniaturized optical systems allows us to perform most cases of diagnostic and surgicalintrauterine interventions (after proper patient selection) in an outpatient or office setting.

Key words:
hysteroscopy, vaporisation, transcervical surgery

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account