Heat Shock Protein (hsp60) of Chlamydial Originand Fertility Disturbances


Protein tepelného šoku (hsp60)chlamydiového původu a poruchy fertility

Cíl práce:
Shrnutí současných poznatků o proteinech tepelného šoku (HSPs) humánního a bakteriálního(chlamydiového) původu a jejich účasti při poruchách fertility.Typ studie: Přehledný článek vhodný pro doškolování lékařů (gynekologů, porodníků).Název a sídlo pracoviště: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno.Předmět a metoda studie: Předmětem studie je protein tepelného šoku - hsp60 jako významný epitopChlamydia trachomatis. Proteiny tepelného šoku jsou indukovány jako odpověď na různé stresovéinzulty ze zevního prostředí (hypertermie, UV záření, volné radikály kyslíku, těžké kovy, etanolapod.) a některými procesy v souvislosti s buněčným cyklem. Senzibilizace proteinem tepelnéhošoku C. trachomatis a následné vylučování vysoce homologního lidského proteinu tepelného šokujsou kooperující faktory při vzniku poruch plodnosti. IgA protilátky proti hsp60 se vyskytují veznačném procentu v cervikálním hlenu žen a v seminální plazmě mužů s poruchami plodnosti.Závěr: Předcházející infekce C. trachomatis a z ní rezultující senzibilizace chlamydiálním šokovýmproteinem znamená vždy špatnou prognózu pro výsledek reprodukce a zhoršuje pravděpodobnostvýsledku fertilizace in vitro.

Klíčová slova:
C. trachomatis, hsp60, poruchy fertility


Authors: L. Pospíšil;  J. Čanderle
Authors‘ workplace: Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno, ředitel doc. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2003; (3): 186-190
Category:

Overview

Objective:
Summarization of recent knowledge on heat shock proteins (HSPs) of human andbacterial (chlamydial) origin and their participation in fertility disturbances.Design: Review article for training of physicians (gynecologists and obstetricians).Setting: Veterinary Research Institute, Brno.Method and results: The subject of the study is heat shock protein - hsp60 as a significant epitopeChlamydia trachomatis. Heat shock proteins are induced as a response to various stress insults fromexternal environment (hyperthermy, UV radiation, free oxygen radicals, heavy metals, ethanol etc.)and certain processes related to the cell cycle. Sensitization with the heat shock protein Chlamydiatrachomatis and subsequent excretion of highly homologous human heat shock protein are co-operatingfactors in the development of fertility disturbances. Significant levels of IgA antibodies tohsp60 occur in cervical mucus of women and in seminal plasma of men with fertility disturbances.Conclusion: Preceding infection C. trachomatis and resulting sensitization with chlamydial heatshock protein indicate an unfavourable prognosis of the reproductive outcome and impairs theperspective of a successful in vitro fertilization.

Key words:
C. trachomatis, hsp60, fertility disturbances

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account