Matrix Metalloproteinases, Embryonal Implantationand Tumor Invasion Čes.


Matrix metaloproteinázy, embryonálníimplantace a nádorová invaze

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o metaloproteinázách, zejména ve vztahu k trofoblastickéa nádorové invazi.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie, LF UniverzityPalackého a FNOlomouc.Metodika: Rešerše studií a publikací z medicínských databází.Souhrn: Agresivita trofoblastu je srovnatelná pouze s agresivitou nádorových buněk a invazetrofoblastu sdílí řadu shodných rysů s invazí nádorovou. Základní rozdíl spočívá v tom, že invazetrofoblastu je přísně kontrolována, zatímco invaze nádorová progreduje bez omezení.Matrix metaloproteinázy (MMP) jsou důležité pro řadu biologických dějů zahrnujících napříkladbuněčnou proliferaci, diferenciaci a remodelaci extracelulární matrix (ECM), nebo také vaskularizacia buněčnou migraci. Tyto procesy probíhají během organogeneze jak u normálního vývoje, taktaké u nádorové progrese. Mechanismy působení metaloproteináz během těchto dějů zahrnujíproteolytické štěpení růstových faktorů, které se tak stávají dostupnými pro buňky, degradaciextracelulární matrix umožňující pohyb buněk tkáněmi a štěpení signálních receptorů nezbytnýchpro buněčnou migraci. Většina těchto procesů vyžaduje vyváženou rovnováhu mezi působenímmatrix metaloproteináz a jejich přirozených tkáňových inhibitorů (TIMP). Je to právě tato rovnováhamezi metaloproteinázami a jejich tkáňovými inhibitory, která je rozhodující jak pro místoa míru invaze trofoblastové tkáně při embryonální implantaci, tak také pro invazi buněk běhemnádorové progrese. V tomto literárním přehledu bychom chtěli stručně shrnout, které matrixmetaloproteinázy a specifické inhibitory byly do současné doby popsány a jaké jsou jejich regulačnímechanismy. Které z nich byly detekovány v tkáních v souvislosti s implantací a které jsou nejčastějiexprimovány v případě nádorové invaze. Na závěr bychom se chtěli věnovat případným, z tohovyplývajícím, možnostem praktického využití těchto poznatků.

Klíčová slova:
metaloproteinázy, trofoblastická invaze, nádorová invaze


Authors: R. Pilka;  M. Kudela;  M. Procházka
Authors‘ workplace: Klinika porodnictví a gynekologie LF UP v Olomouci, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2003; (3): 179-185
Category:

Overview

Objective:
To summarise which metalloproteinases and specific inhibitors have been already described,their regulatory mechanisms, the connection with implantation and in cases of tumourinvasion. In conclusion we would like to point to the possibilities of practical use of this information. Design: A literature review.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty, Palacký University, Olomouc.Abstracts: Metalloproteinases are important for many biological processes including for instancecell proliferation, differentiation and remodelation of extracellular matrix (ECM) or vascularisationand cell migration. These events are in progress during organogenesis both in the normal developmentand in tumour progression. Mechanisms of activity of metalloproteinases during these processesinclude proteolysis of growth factors which in this way become available to cells. The motion ofcells through tissues and fission of signal receptors made possible by degradation of theECMis vitalfor cell migration. The majority of these processes requires a balanced equilibrium between theactivity of matrix metalloproteinases (MMP) and their natural tissue inhibitors (TIMP). It isprecisely this equilibrium between metalloproteinases and their tissue inhibitors that is decisivefor the site and extent trophoblast invasion during embryo implantation and as well as for the cellinvasion during tumour progression. In our literary review we would like to shortly summarizewhich metalloproteinases and specific inhibitors have been already described and what are theirregulatory mechanisms. Which of them were detected in tissues in connection with implantationand which are most often expressed in cases of tumour invasion. In conclusion we would like topoint to the possibilities of practical use of this information.

Key words:
matrix metalloproteinases, embryo implantation, tumour invasion

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account