Minimally Invasive Surgery of SymptomaticFibrosis Using LDUV (laparoscopic dissection ofuterine vessels): Clinical Prospective Study (Part I)


Minimálně invazivní operační léčbasymptomatických myomů pomocí LDUV(laparoskopická disekce děložních cév):klinická prospektivní studie (část I)

Cíl studie:
Zhodnotit klinické výsledky, indikaci a operační techniku laparoskopické disekce děložníchcév (LDUV) s použitím ultrazvukové techniky u symptomatických myomů.Typ studie: Klinická prospektivní studie s pozorováním jednotlivých případů (část I).Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno.Metody: Autoři analyzovali klinické výsledky laparoskopické disekce děložních cév u 46 symptomatickýchžen s myomy v období 2000 - 2002. Byla studována zvláště operační technika a indikacek LDUV.Výsledky: LDUV byla úspěšně provedena u všech pacientek bez intraoperačních komplikací. Délkavýkonu se pohybovala v rozmezí od 15 do 50 minut (průměr 37,3 min.) u případů samotné LDUV.V případech kombinace LDUV s myomektomií byla průměrná délka operace 63,1 min. (rozmezí 35 -120 min.). Průměrná krevní ztráta nepřesáhla 25 ml při průměrné délce pooperačního pobytu nalůžku v délce 2,1 dne.Ve 2 případech se vyskytly nezávažné pooperační komplikace v podobě teploty.Závěr: Procedura laparoskopické disekce děložních cév může být provedena v rozmezí 25 - 35 minuts pouze minimální krevní ztrátou, krátkou hospitalizací a přijatelným výskytem nezávažných pooperačníchkomplikací.

Klíčová slova:
laparoskopie, disekce děložních cév, myomy, ultrazvuk


Authors: Z. Holub;  J. Lukáč;  L. Kliment;  Š. Urbánek
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2003; (3): 147-152
Category:

Overview

Objective:
To assess the clinical outcome, indication and operative technique of laparoscopicdissection of uterine vessels (LDUV) using ultrasonic technique in the treatment of symptomaticfibroids. Design: Prospective case observational clinical study (Part I).Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital Kladno.Methods: We analysed clinical outcome of laparoscopic dissection of uterine vessels in 46 symptomaticwomen with fibroids in the period 2000 - 2002. The operative technique and indication tosurgery were studied especially in part I.Results: All patients underwent successful LDUV procedure without intraoperative complications.Time of surgery ranged from 15 - 50 minutes (mean 37.3 minutes) in cases of LDUV only. In cases oflaparoscopic dissection of uterine vessels combined with myomectomy the mean of surgery was 63.1minutes (range 35 - 120). Mean blood loss was less than 25 ml and mean hospital pooperative stay2.1 days. Only two minor febrile pooperative complications was found (4.3%).Conclusion: The procedure of laparoscopic dissection of uterine vessels can be completed within 25- 35 minutes with minimal blood loss, short hospital stay and acceptable number of complications.

Key words:
laparoscopy, dissection uterine vessels, myoma, ultrasonic technique

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account