The Impact of of Insulin Receptors Sensitizationof Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome


Význam senzitizace inzulinovýchreceptorů pro prevenci ovariálníhohyperstimulačního syndromu

Objective:
Aim of our study was to analyze the influence of insulin receptor sensitization on thecourse of controlled ovarian stimulation in the program of assisted reproduction and to identify theavailability of ovarian response improvement due to the reduced production of intraovarianandrogens. Further we tried to identify the preventive influence of metformin on development ofovarian hyperstimulation syndrome.Design: Prospective randomized controlled study of 172 patients involved in the assisted reproductionprogram from May 2000 to December 2001.Setting: Centre of Assisted Reproduction, Department of Gynecology and Obstetrics, MedicalFaculty, Masaryk University and University Hospital, Brno.Material and Methods: Patients undergoing the ovarian stimulation with increased risk of developmentof ovarian hyperstimulation syndrome due to the polycystic ovarian syndrome were includedin the study and randomized to two groups. (1) Women in the first group used the insulin receptorsensitizing drug metformin together with gonadotropins, and (2) women in the second groupunderwent the classic stimulation protocol alone. The control group (3) consisted of patients withintact ovarian function anddifferent infertility factor.Complexhormonal statuswas assessed beforethe treatment initiation and the level of androgens in the follicular fluid was investigated in allpatients.Results: Metformin during gonadotropin stimulation has significantly reduced the risk of ovarianhyperstimulation syndrome inwomen with PCOS. Significantly lower intraovarian androgen levelswere documented in comparison to women without metformin and also when compared to patientswith intact ovarian function. Metformin had also significantly reduced estradiol blood levels at theday of hCG application without significant influence on the number of obtained oocytes.Conclusions: The risk of ovarian hyperstimulation syndrome development was significantly decreasedin patients with PCOS in consequence to insulin receptors sensitization.

Klíčová slova:
ovarian hypestimulation syndrome, hyperinsulinemia, polycystic ovary syndrome, metformin


Authors: H. Višňová;  P. Ventruba;  I. Crha ;  J. Žáková
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2003; (3): 155-162
Category:

Overview

Cíl studie:
Zjistit vliv preparátů korigujících hyperinzulinémii na průběh kontrolované ovariálnístimulace v rámci programu asistované reprodukce a ozřejmit možnost optimalizace ovariálníodpovědi v důsledku poklesu tvorby intraovariálních androgenů. Stanovit vliv metforminu naprevenci rozvoje ovariálního hyperstimulačního syndromu.Typ studie: Prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie u 172 pacientek z programu asistovanéreprodukce v období květen 2000 až prosinec 2001.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce 01 , Gynekologicko-porodnická klinikaMasarykovy Univerzity a FN Brno.Materiál a metodika: Do studie byly zařazeny pacientky, které podstoupily ovariální stimulacia u nichž bylo zvýšené riziko rozvoje ovariálního hyperstimulačního syndromu v důsledku syndromupolycystických ovarií (PCOS). Ženy s PCOS byly náhodně rozděleny do dvou skupin: (1) ženyužívající během stimulace metformin - senzitizátor inzulinových receptorů, (2) druhá skupina bylastimulována podle klasického stimulačního protokolu. Kontrolní skupina (3) byla tvořena pacientkamis jinou než ovariální příčinou sterility. U všech pacientek byl proveden komplexní hormonálníscreening před zahájením stimulace. Po odběru oocytů byla stanovena hladina androgenůve folikulární tekutině.Výsledky: Vlivem metforminu došlo v průběhu ovariální stimulace gonadotropiny u žen s PCOSk signifikantnímu snížení rizika rozvoje hyperstimulačního syndromu. Byly prokázány signifikantněnižší hladiny intraovariálních androgenů ve srovnání s ženami, které metformin neužívaly i vesrovnání s pacientkami s intaktní ovariální funkcí. U žen s PCOS metformin signifikantně snižovalhladiny estradiolu v době aplikace hCG, aniž by byl signifikantní rozdíl v počtu získaných oocytů.Závěr: Senzitizace inzulinových receptorů snižuje incidenci rozvoje hyperstimulačního syndromuu žen se zvýšeným rizikem.

Key words:
ovariální hyperstimulační syndrom, hyperinzulinémie, syndrom polycystických ovarií,metformin

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account