Vplyv akútnych urologických príhodna priebeh gravidity


Influence of Acute Urological Cases on Courseof Pregnancy

Objective:
To evaluate influence of acute urological cases (AUC) on course and results of pregnancies.Design: Retrospective clinical study.Setting: 1st Department of Gynaecology and Obstetrics, Department Urology Faculty Hospital,Košice, Slovakia.Methods: 40 pregnant women with AUC aged 15 - 34 years (average 24) which delivered at ourDepartment.Results: The most often occurrence of AUC was in the 2nd and 3rd trimester of pregnancies. 62.5%women were primiparas. The most frequent urological complication was acute pyelonephritis(APNP) - 23 (57%) patients, more often on the right side 4.75: 1. 27 patients (67.5%) had renal colic,more often presents on the right side (6:1). 83% women had infection of urinary tract (IUT). 34 (85%)women were treated by antibiotics or urodesinficiens. 70% pregnancies were closed as intactpregnancies without intrauterine risk of the fetus. Signs of premature labour had 8 patients (20%),hypotrophy of the fetus was evaluated in two patients (5%) and 2 pregnancies were terminated bycaesarean section due to intrauterine asphyxia of the fetus.We identified nearly double increase ofpremature labours in the group of women with AUC in opposition to average in 1998 at Košicedistrict. Risk of newborn early asphyxia syndrome at the 1. minute is important (12.5%).Conclusion: Almost 1/3 pregnancies with AUC have obstetrical complication. Most common incidenceof AUC is at the first gravidity, at the right side. AUC require complete obstetrical and urologicalexamination with adequate therapy.We can reduce incidence by careful prenatal care and therapy.

Key words:
acute urological cases, obstetrical complications, risk factors


Autoři: P. Suchánek 1;  V. Nagy 2;  Š. Lukačín 1
Působiště autorů: Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta prof. MUDr. Š. Lukačín, PhD. 2Urologická klinika LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. L. Valanský, PhD. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (5): 336-339
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ štúdie:
Určenie vplyvu akútnych urologických príhod (AUP) na priebeh a výsledok gravidity.Typ štúdie: Retrospektívna klinická analýza.Názov a sídlo pracoviska: 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika, Urologická klinika LF UPJŠa FNsP, Košice, Slovenská republika.Metodika: Rozbor údajov u 40 gravidných žien v r. 1994 - 1998 vo veku 15 - 34 rokov (priemer 24 r.).Výsledky: Maximálny výskyt AUP bol v II. resp. III. trimestri gravidity. 62,5 % pacientiek boliprimipary. Najčastejšou diagnózou bola akútna pyelonefritída (APNF) - 23 (57 %) pacientiek, častejšievpravo 4,75 : 1. Renálnu koliku malo celkovo 27 (67,5 %) pacientiek (častejšie vpravo 6 : 1). 83 %pacientiek malo potvrdenú infekciu močových ciest (IMC). 34 (85 %) pacientiek bolo liečených ATBalebo urodezinficienciami. 70 % gravidít bolo intaktných bez známok intrauterinného ohrozeniaplodu. Príznaky hroziaceho predčasného pôrodu sa vyskytli u 8 (20 %), hypotrofia plodu boladiagnostikovaná u 2 (5 %) pacientiek a 2 gravidity boli ukončené sekciou pre akútnu intrauterinnútieseň plodu. Zistili sme dvojnásobné zvýšenie predčasných pôrodov v skupine pacientiek s AUPoproti priemeru v roku 1998 v Košickom kraji. Významné bolo ohrozenie novorodenca včasnýmasfyktickým syndrómom v 1. minúte po pôrode (12,5 %).Záver: Takmer 1/3 pacientiek s AUP malo pôrodnícku komplikáciu. Najčastejší výskyt AUP bolv prvej gravidite. AUP si vyžadujú komplexné pôrodnícke a urologické vyšetrenie s príslušnouterapiou.

Klíčová slova:
akútne urologické príhody, pôrodnícke komplikácie, rizikové faktory

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se