Hysterectomy at the Clinic in Olomouc during1989-2002: Evolution in the Indication Spectrumand Operation Procedure


Hysterektomie na olomoucké klinicev letech 1989-2002: vývoj v indikačnímspektru a operačním přístupu

Cíl studie:
Rozbor zastoupení jednotlivých operačních přístupů k hysterektomii (abdominální,vaginální, laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie – LAVH) na olomoucké klinice.Práce analyzuje diagnózy a indikační kritéria ve vztahu k operačnímu přístupu a jejich vývojv letech 1989-2002.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci.Metodika: Retrospektivní analýza dat ze zdravotnické dokumentace.Výsledky: V letech 1989-2002 bylo provedeno celkem 3079 hysterektomií.Hysterektomie v letech 1989-1993: abdominální přístup u 97 % operačních výkonů (diagnózy:myomatózní uterus 57 %, maligní nádory dělohy a ovarií 28 %), vaginální hysterektomie 3 % (jedinoudiagnózou byl descensus rodidel).Hysterektomie v letech 1998-2002: abdominální přístup 42 % operačních výkonů (diagnózy: malignínádory 65 %, myomatózní uterus 28 %), vaginální hysterektomie 48 % (myomatózní uterus56 %, descensus rodidel 25 %), laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie (LAVH) 10 %výkonů.Závěr: V letech 1989-2002 došlo k poklesu abdominálních hysterektomií ve prospěch vaginálníchhysterektomií a laparoskopicky asistovaných vaginálních hysterektomií, což je v souladu se současnýmitrendy minimálně invazivní chirurgie.

Klíčová slova:
abdominální hysterektomie, vaginální hysterektomie, laparoskopicky asistovanávaginální hysterektomie


Authors: M. Lubušký;  Š. Machač;  D. Ľubušký;  M. Kudela;  M. Procházka
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2004; (2): 125-128
Category:

Overview

Objective:
Analysis of representation in surgical approaches and techniques to hysterectomy(abdominal hysterectomy, vaginal hysterectomy, laparoscopically assisted vaginal hysterectomy)in our clinic. The evolution of indications, diagnosis and operating approaches from 1989 to 2002were analysed.Design: Retrospective study.Setting: Department of Obstetric and Gynecology, University Hospital, Olomouc.Methods: Retrospective analysis of medical documentation (operating protocols).Results: 3079 hysterectomies were performed in years 1989-2002.Type of hysterectomy in years 1989-1993: abdominal approach 97% (diagnosis: uterine leiomyomas57%, malignant tumors 28%), vaginal hysterectomy 3% (diagnosis: descensus uteri only).Type of hysterectomy in years 1989-1993: abdominal approach 42% (diagnosis: malignant tumors65%, uterine leiomyomas 28%), vaginal hysterectomy 48% (diagnosis: uterine leiomyomas 56%,descensus uteri 25%), Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (LAVH) 10%.Conclusion: Decreased number of abdominal hysterectomies in women with non oncologicaldiagnosis since 1989 to 2002 and increase of vaginal hysterectomies and LAVH was noted. This abdocomplieswith the contemporary trends of minimally invasive surgery.

Key words:
abdominal hysterectomy, vaginal hysterectomy, laparoscopically assisted vaginalhysterectomy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account