The Occurence and Survival of Children with Selected Types ofBirth Defects in the Czech Republic in the Periodof 1994-2001. Part 2


Výskyt a přežívání dětí s vybranými typyvrozených vad v České republicev období 1994-20012. část

Cíl studie:
Analýza prenatálních a postnatálních incidencí vybraných typů vrozených vad v Českérepublice v období 1994-2001. U postnatálně diagnostikovaných případů pak rozbor přežívánípostižených dětí v průběhu 1. roku života. Vybrané typy vrozených vad – omfalokéla, gastroschíza,defekty stěny břišní, ageneze/hypoplazie ledvin, cystická nemoc ledvin, brániční kýla.Typ studie: Retrospektivní analýza z registrace vrozených vad v ÚZIS ČR v období 1994-2001.Název a sídlo pracoviště: Ústav po péči o matku a dítě, Praha.Metodika: Byla provedena analýza četností prenatálně a postnatálně diagnostikovaných případů6 vybraných typů vrozených vad v období 1994 až 2001 v České republice. U případů postnatálnědiagnostikovaných byla pro vybrané typy vrozených vad provedena analýza přežívání a vymíránípostižených jedinců v průběhu 1. roku života.Výsledky: V období 1994-2001 se v České republice živě narodilo celkem 745 410 dětí. Z tohoto počtubylo celkem 22 711 dětí s jednou či více vrozenými vadami diagnostikovanými do jednoho

Klíčová slova:
vrozená vada, defekty břišní stěny, omfalokéla, gastroschíza, vrozené vady ledvin,brániční kýla


Authors: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  J. Horáček 3,4;  D. Mašátová 5;  K. Světnicová 3
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Katedra gynekologicko-porodnická, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, vedoucí katedry doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3Oddělení lékařské genetiky, Fakultní 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (2): 149-155
Category:

Overview

Objective:
Analysis of prenatal and postnatal incidence of selected types of birth defects in theCzech Republic in the period of 1994-2001. In the postnatally diagnosed cases the survival in thecourse of the fi rst year of life was analyzed. Selected birth defects – omphalocele, gastroschisis,abdominal wall defects, renal agenesis and hypoplasie, cystic kidney disease, diaphragm hernia.Type of study: Retrospective analysis from registry of birth defects in the Institute of Health Informationand Statistie of the Czech Republic in the period of 1994-2001.Method: The authors analyzed frequency of prenatally and postnatally diagnosed cases of 6 selectedtypes of birth defects in the period of 1994-2001 in the Czech Republic. In cases where thediagnosis was established after birth, analysis of survival and death rate during the fi rst year oflife was performed for selected birth defects.Results: In the period of 1994-2001, 745 410 children were born in the Czech Republic. There were22 711 children with one or more birth defects diagnosed in this cohort during the fi rst year oflife. The mean incidence of all cases in this period of observation was 304.52 per 10 000 live bornchildren. The percentage of prenatally diagnosed cases, ended for this diagnosis in the abovementioned period of observation, was 66% in abdominal wall defects, 55% in omphalocele and77% in gastroschisis. In cases where the diagnosis was established after birth, 93.55% of childrensurvived the fi rst year of life. In cases of birth cystic kidney 25% were diagnosed prenatally andended for renal agenesis and hypoplasie of the kidneys and 27% due to cystic kidney. In cases ofdiaphragmatic hernia, 31% of cases were diagnosed an ended prematurely after positive prenataldiagnosis, and about one third of affected children died during the fi rst year of life.Conclusion: Incidence of these types of birth defects in newborns in the Czech Republic is presentlylower than in previous years particularly due to successful prenatal diagnostics. Caseswhere the diagnosis is established after delivery represent an important part of perinatal, neonataland post-neonatal mortality and morbility.

Key words:
birth defect, abdominal wall defect, omphalocele, gastroschisis, cystic kidney defects,diaphragmatic hernia

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account