The Prophylactic Adnexectomy


Profylaktická adnexektomie

Cíl studie:
Rozbor problematiky provádění profylaktické adnexektomie (PAE): a) u žen, kterépodstupují chirurgický výkon v pánvi z jiné indikace; b) u žen s hereditárním rizikem karcinomuovaria.Typ studie: Přehledový článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Kritické zhodnocení publikovaných dat.Závěr: U žen, které podstupují chirurgický výkon v pánvi, je PAE indikována ve věku nad45 let, u mladších žen je nutný individuální přístup po zvážení mnoha faktorů s důrazemna anamnestickou zátěž karcinomu prsu a ovaria. Další indikací k PAE je zvýšené rizikofamiliárního ovariálního karcinomu. Indikaci k výkonu provádí genetik na základě zátěžev rodinné či osobní anamnéze nebo pozitivního výsledku mutační analýzy. PAE významněsnižuje riziko epitelového karcinomu ovaria i vejcovodu a současně i riziko karcinomu prsu.Po výkonu přetrvává zvýšené riziko peritoneálního karcinomu. Doporučený rozsah výkonuje bilaterální ooforektomie a salpingektomie. Věková hranice pro provedení výkonu sepohybuje okolo 35 let, po zvážení individuálního rizika, plánování reprodukčních aktivit,typu mutace a věku manifestace zhoubného onemocnění u předchozí generace. U žen, kteréodmítnou PAE, je možnou alternativou podvaz vejcovodu. Screening rizikové skupiny anichemoprevence pomocí užívání kombinované hormonální kontracepce nelze považovat zaalternativy PAE.

Klíčová slova:
karcinom ovaria, papilární serózní karcinom peritonea, screening, profylaktickáadnexektomie


Authors: D. Cibula 1;  J. Novotný 2;  D. Fischerová 1;  P. Freitag 1;  M. Zikán 1 ;  N. Jančárková 1;  L. Petruželka 2;  J. Živný 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Onkologická klinika I. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Petruželka, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (2): 105-112
Category:

Overview

Objective:
Analysis of the issue of prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy (BSO): a) duringpelvic surgery for benign diagnosis; b) in women with hereditary risk of ovarian cancer.Design: Review article.Setting: Department of Obstetric and Gynecology, Charles University.Methods: Critical review of published data.Conclusion: During pelvic surgery for benign diagnosis a prophylactic BSO is indicated of theage over 45, in younger women an individual approach is required, considering many aspects,including history of ovarian and breast cancer. Another indication for BSO is an increased risk offamilial ovarian cancer. The surgery signifi cantly diminished the risk of epithelial cancer of ovary,fallopian tube, and simultaneously the risk of breast cancer. There is a continuing increasedrisk of peritoneal cancer following the surgery. Bilateral oophorectomy together with bilateralsalpingectomy is recommended. The age limit for surgery is about 35 years after careful considerationof individual risk, reproductive plans, type of mutation and age at malignant disease manifestationin previous generation. Potential alternative for women who do not accept prophylacticsurgery is tubal ligation. Screening of risk group or chemoprevention by oral contraceptives are not equivalent alternatives to prophylactic surgery.

Key words:
ovarian cancer, papillary serous carcinoma of peritoneum, screening, prophylacticsalpingo-oophorectomy.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account