Aspects of Positive Feeling of Pregnancy


Aspekty pozitivního prožívání těhotenství

Cíl studie:
Analyzovat vztah pozitivního prožívání těhotenství k záměrnosti otěhotnění, analyzovatvztah mezi prožíváním těhotenství ženou a jejím partnerem.Typ studie: Dotazníkové šetření na reprezentativním souboru.Název a sídlo pracoviště: Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta, Masarykovauniverzita, Brno.Metodika: Frekvenční analýzy, χ2 test, F-test.Výsledky: Kladné prožívání těhotenství nelze automaticky ztotožňovat jen se záměrností otěhotnění.Ačkoli plánovaná těhotenství jsou v naprosté většině přijímána pozitivně, neznamená to, žeby v případě neplánovaného otěhotnění nutně platil opak. V průběhu těhotenství narůstá jehopozitivní prožívání a počet nešťastných žen klesá na minimum. U žen, které pozitivně přijaly svétěhotenství, byla zjištěna častá podpora partnera. Je zajímavé, že je to v některých případechpartner, který má k těhotenství své partnerky kladnější postoj než žena sama.Závěr: Výsledky výzkumu ukazují na užitečnost rozlišení záměrnosti otěhotnění od jeho emočníhoprožívání, protože neplánované otěhotnění nevede nutně k negativnímu prožívání ze stranyženy a naopak je v naprosté většině případů kladně přijato partnery těhotných žen.

Klíčová slova:
těhotenství, chtěná/ nechtěná/ plánovaná těhotenství


Authors: M. Tyrlík 1;  J. Jelínková 2;  L. Kukla 2
Authors‘ workplace: cká fakulta MU, Brno 2Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta MU, Brno, vedoucí MUDr. L. Kukla, CSc. ;  Psychologický ústav, Filozo&#64257 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (3): 178-181
Category:

Overview

Objective:
To analyze the relation of positive feeling in pregnancy with intentional conception, toanalyze the relation between feeling the pregnancy by the women and her partner.Type of study: A questionnaire investigation in a representative cohort.Setting: Ward for Preventive and Social Pediatrics, Medical Faculty, Masaryk University, Brno.Methods: Frequency analysis, Chi-square, F-test.Results: Positive feeling in pregnancy should not be simply associated with intentional pregnancy.In spite of the fact that planned pregnancies are mostly accepted positively, it does notnecessarily mean that opposite is true in cases of unplanned gravidity. In the course of pregnancythe positive feeling is growing and the number of unhappy women decreases to a minimum. Inwomen who positively accepted their pregnancy, we found out frequent support by their partner.It is of interest that the attitude of the partner in some cases proved to be more favorable thanthat of the woman herself.Conclusion: Results of this investigation revealed usefulness of differentiating between intentionalconception and its emotional experience, since unplanned pregnancy does not necessarilyfollow to negative feeling from the position of the woman. On the contrary, partners of the pregnantwomen accepted pregnancy favorably in most cases.

Key words:
wanted, unwanted, planned pregnancy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account