HELLP Syndrome in a Female Patient with MultiplePregnancy in 36th Week of Gravidity – Diffi culties in Diagnosis


HELLP syndrom u pacientky s vícečetnýmtěhotenstvím ve 36. týdnu gravidity – úskalídiagnostiky

Cíl:
Prezentovat kazuistiku velmi závažného život ohrožujícího stavu.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské nemocnice Pardubice.Kazuistika: HELLP syndrom s rozvojem DIC a hepatorenálního selhání u primigravidy po IVFs vícečetným těhotenstvím.

Klíčová slova:
HELLP syndrom, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, hepatorenální selhání


Authors: J. Peršín;  L. Hanousek
Authors‘ workplace: Porodnicko gynekologické oddělení Krajské nemocnice Pardubice, Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, primář MUDr. L. Hanousek
Published in: Ceska Gynekol 2004; (3): 189-192
Category:

Overview

Objective:
To present the case report on a very serious life-threatening condition.Setting: Gynecology-Obstetrics Ward, Regional Hospital, Pardubice.Case Report: HELLP syndrome with the development of DIC and hepatorenal failure in primigravidaafter IVF with multiple pregnancy.

Key words:
HELLP syndrome, disseminated intravascular coagulopathy, hepatorenal failure

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account