Are the Antibodies against Laminin-1 the signifikant Marker of Decreased Fertility in Women?


Jsou protilátky proti lamininu-1 významným markerem snížené plodnosti u žen?

Cíl:
Sledovaní hladin protilátek proti lamininu-1 v IgG u pacientek s habituálními potraty.

Typ studie:
Perspektivní studie.

Metodika:
Komerční ELISA metoda k určování protilátek proti lamininu-1 v IgG v ovulačních sekretech a v sérech pacientek opakovaně potrácejích, a v sérech u žen bezprostředně po potratu.

Výsledky:
Pozitivní hladiny protilátek proti lamininu-1 v IgG byla nalezeny jen u pacientek bezprostředně po potratu, v ovulačním hlenu jsme žádné tyto protilátky nenalezli. Pouze u jedné netěhotné pacientky (v anamnéze 3 potraty) jsme nalezli hraniční pozitivitu v séru.

Závěr:
Protilátky proti adhezivní molekule lamininu-1 mohou participovat při potrácivosti v rámci neuro-endokrinně-imunologické dysregulace, která se nenachází při fyziologické graviditě.

Klíčová slova:
potrácivost, laminin-1, protilátky proti lamininu-1


Authors: J. Gruberová;  Z. Ulčová-Gallová;  K. Bibková;  Z. Mičanová;  M. Králíčková;  Z. Novotný;  Z. Rokyta
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 284-286
Category: Original Article

Overview

Objective:
Study of antibodies against laminin-1 in IgG in patients with habitual abortion.

Design:
Prospective study.

Methods:
Commercial ELISA method for detection of IgG antibodies against laminin-1 in ovulatory cervical mucus, in sera in women with repeated spontaneous abortions, in sera in patients during spontaneous miscarriages.

Results:
Positive levels of antibodies against laminine-1 in IgG in sera were found in patients during spontaneous abortions, as to ovulatory mucus of infertile women in time out of pregnancy, we did not find any positivity, only in one serum sample in patient with three pregnancy losses in her history.

Conclusion:
Antibodies against adhesive molecule as laminin-1 presents, can participate during diagnosis of repated spontaneous miscarriages in context of neuro-endocrinne-immune dysregulation , which is not seen during physiological pregnancy.

Key words:
repeated spontaneous miscarriage, laminin-1, antibodies against laminin-1


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2007 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account