Quarterly Occurrence of Selected Types of Birth Defects in the Czech Republic in the 1994–2005 Twelve-Year Period


Čtvrtletní monitorování četností vybraných vrozených vad v České republice v období let 1994–2005

Cíl studie:
Analýza čtvrtletního výskytu vybraných typů vrozených vad v České republice ve dvanáctiletém období 1994–2005. Cílem bylo zhodnotit případné změny a odchylky výskytu vybraných typů vrozených vad od průměrných četností vypočtených z hodnot období 1974–1993.

Typ studie:
Retrospektivní analýza čtvrtletních dat z registrace vrozených vad v České republice v období 1994–2005 je dvanáctiletým průřezem monitorování vybraných typů vrozených vad na území České republiky.

Materiál a metodika:
K vlastní analýze byly vypočteny průměrné incidence z předchozích let 1974–2003 (na 10 000 živě narozených) a ty byly následně porovnávány s aktuálními výsledky z registrace vrozených vad pro každé čtvrtletí. Dále byl proveden výpočet poměru nalezených a očekávaných hodnot (Observed/Expected) pro jednotlivé vybrané vrozené vady. Získané výsledky jsou prezentovány pomocí grafů a jsou předmětem diskuse.

Výsledky:
V období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2005 se v České republice živě narodilo celkem 1 132 567 dětí. Z tohoto počtu jich bylo celkem 38 298 s jednou či více vrozenými vadami. Průměrná incidence všech případů ve sledovaném období byla 338,15 na 10 000 živě narozených. Z našich výsledků je patrné, že na výsledných incidencích jednotlivých vrozených vad a vrozených vad jako celku, se na celém území naší republiky spolupodílí řada faktorů, které ovlivňují případné zvýšení incidencí nad průměrné hodnoty. Tyto faktory se velmi obtížně posuzují odděleně a jednotlivě, je vždy nutné při hodnocení incidencí vrozených vad vzít v úvahu konkrétní období a konkrétní populaci.

Závěr:
V naší analýze jsou podrobně rozebrány četnosti a jejich změny u jedenácti vybraných typů vrozených vad. Průběžná registrace a analýzy změn incidencí vrozených vad jsou nezbytně nutné jako jeden z podkladů pro hodnocení vlivu zevních faktorů na incidence vrozených vad.

Klíčová slova:
vrozená vada, anencefalie, spina bifida, kongenitální hydrocefalus, rozštěp patra, rozštěp rtu s/bez rozštěpu patra, omfalokéla, vrozené vady jícnu, anorektální malformace, redukční deformity končetin, hypospadie, Downův syndrom, teratogen, incidence, Česká republika


Authors: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  J. Horáček 3,4
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1;  3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, děkan doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 2;  Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. P. Malý 3;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra lékařské genetiky ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. 4
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 254-261
Category: Original Article

Overview

Aim of study:
An analysis of quarterly occurrence of selected types of birth defects in the Czech republic in the 1994 – 2005 twelve-year period. Evaluation of possible changes of occurrence of selected types of birth defects along with standard deviations from mean values calculated from 1974 – 1993 period data.

Type of study:
Retrospective analysis of quarterly data from the National Birth Defect Register in 1994 – 2005 period.

Material and methods:
Mean incidences of birth defects from the previous 1974–2003 period (per 10 000 live births) were calculated and compared to current data from each particular quarter. A calculation of observed/expected rates (O/E ratio) for particular selected birth defects was performed. Further, results are presented by means of figures and are widely discussed.

Results:
In 1994–2005 period, totally 1 132 567 children were born in the Czech Republic. Out of this number, 38 298 children were born with one or more birth defects. The mean incidence of birth defects was 338.15 per 10 000 live birth in the period under the study. Our results make clear, that incidences of particular defects as well as incidences as a whole are influenced by several factors making possible incidences increase. These factors are extremely difficult to assess individually and separately, therafore a particular period and a particular population is to be considered.

Conclusions:
Incidences of 11 selected types of birth defects and their time-changes are analyzed. Current registration of birth defects and their incidences analysis as a vital part of a environmental factors assessment is underlined.

Key words:
birth defect, anencephaly, spina bifida, congenital hydrocefalus, cleft palate, cleft lip/palate, omfalocele, oesophageal defects, anorectal malformation, limb reduction defects, hypospadia, Down syndrome, teratogene, incidence, Czech Republic


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2007 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account