The Science-Meter Indicators (Citation index, Impact factor, Hirsch-index) and the Evaluation of the Scientific Activity in Medicine


Scientometrické ukazatele (citační index, impakt faktor, Hirschův index) a hodnocení vědecké práce v medicíně

Cíl:
Přehled a charakteristika hlavních scientometrických ukazatelů (citační index, impakt faktor, Hirschův index) a posouzení jejich úlohy a významu při hodnocení vědecké práce v medicíně a ostatních vědních oborech.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Metodika:
Analýza publikací včetně databázových citačních zdrojů a vypracování rešerše týkající se impakt faktoru vybraných časopisů a h-indexu pracovníků hlavních gynekologicko-porodnických pracovišť v ČR.

Závěr:
Přestože mají scientometrické ukazatele pouze přibližnou vypovídací schopnost, tvoří nezbytnou složku hodnotícího systému vědecké práce a v rámci objektivity evaluace vědeckého výkonu je vhodné kombinovat je s dalšími metodami jako např. s individuálním hodnocením konkrétních dosažených výsledků typu „peer review“.

Klíčová slova:
scientometrie, impakt faktor, citační index, Hirschův index, citační databáze, hodnocení vědecké práce


Authors: J. Sýkorová 1;  M. Turynová 2
Authors‘ workplace: Oddělení vědeckých informací, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Lékařské oddělení, AstraZeneca Czech Republic, Praha, ředitel MUDr. A. Kmínek 2
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 309-312
Category: Original Article

Overview

Objective:
An overview and characteristics of the main science-meter indicators (citation index, impact factor, Hirsch-index) and its role and importance in the evaluation of the scientific activity in medicine and other scientific disciplines.

Type of study:
A review.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Medical Faculty, Charles University and General Faculty Hospital in Prague.

Methods:
An analysis of the publications (including citation databases and information retrieval) related to the impact factor of the selected journals and H-index of the employees of the significant ob/gyn institutions in the Czech Republic.

Conclusions:
Although the science-meter indicators generate only the approximate values, they are the necessary part of the evaluation system of the scientific activity. To be objective in the evaluation in the scientific activity is recommended to combine the science-meter indicators with the other methods, e.g. an individual evaluation of the results by „peer review“ method.

Key words:
science-meter indicators, impact factor, citation index, Hirsch-index, citation databases, evaluation of the scientific activity


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2007 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account