Maternal Position at the Delivery and Perineal Trauma


Poloha matky při porodu a poranění perinea

Cíl práce:
Shrnutí vztahu mezi pozicí matky při porodu a poraněním perinea.

Typ studie:
Přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň.

Souhrn:
Možné polohy matky při porodu se dělí na: supinní (na zádech), v pololeže, polohu litotomickou (na zádech s elevací dolních končetin), vleže na boku a na polohy vzpřímené – vestoje, vsedě, v dřepu a v kleku. Možností je použití porodnické židle či stoličky. Nastíněny jsou možné výhody vzpřímené polohy matky při porodu. Dosud nebyl konsenzuálně pozorován negativní efekt vzpřímené polohy při porodu pro matku či plod. Pozitivní výsledky některé z těchto vzpřímených poloh nejsou zatím jednoznačně dokumentovány, je popisována redukce epiziotomie, mírný nárůst ruptury perinea 2. stupně a častější krevní ztráta nad 500 ml. Riziko poranění análního sfinkteru je nedostatečně prostudováno. Zdá se, že různé vzpřímené polohy budou mít různé riziko ruptury perinea 3. stupně.

Není důvod rodičce při fyziologickém průběhu porodu některou z uvedených vzpřímených poloh zakazovat. Žena však musí být jasně poučena o omezené možnosti podpory a protekce hráze, tedy o obtížném snížení rizika poranění análního sfinkteru porodníkem a o všech jeho důsledcích.

Klíčová slova:
porod, pozice matky, anální inkontinence, perineum, perineální trauma, ruptura 3. stupně, epiziotomie


Authors: V. Kališ;  J. Štěpán jr.;  M. Králíčková;  P. Žlůvová;  Z. Rokyta
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 241-246
Category: Original Article

Overview

Objective:
Summary of the relation between of maternal position at the delivery and obstetrical perineal trauma.

Design:
Review.

Setting:
Department of Gynaecology and Obstetrics, Charles University and Faculty Hospital Plzen.

Summary:
Positions of mother at the delivery are divided in to: supine, semi-recumbent, lithotomy, lateral and upright positions – standing, sitting, squatting and kneeling. Birthing chair or stool might be applied. Outlined potential benefit of upright positions.

So far there was not observed any consented negative impact of upright position on a mother or a child. Its potential positive effect has not been proved. A reduction of episiotomy, a slight increase in the second degree tears and more frequent blood lost over 500mls has been described. The risk of anal sphincter trauma has been studied insufficiently. It appears, the different positions might involve different risks of the third degree tear. Up to now there is no reason to discourage woman from some of upright positions. Anyway she must be fully informed of a limited support and protection of perineum in an effort to reduce the risk of anal sphincter injury.

Key words:
delivery, upright, anal sphincter, perineum, anal incontinence, perineal trauma, third degree tear, episiotomy


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2007 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account