Hemostáza a koncentrace cytoadhezivníchmolekul u gestačního diabetu


Haemostasis and Concentration of CytoadhesiveMolecules in Gestational Diabetes

Objective of study:
Assess interrelations between parameters of haemostasis, fibrinolysis, acutestage proteins and cytoadhesive molecules in gestational diabetes (GDM), which in susceptiblewomen is actively induced by insulin resistance.Methods: In 33 pregnant women where based on the glucose tolerance test (75 g glucose) GDM wasrevealed, repeatedly fibrinogen values were assessed (FBG 4.38 ± 0.98 g/l), the antithrombin IIIactivity (ATIII% 103.83 ± 14.9), t-PA Ag(4.82 ± 3.35 ng/ml), PAI-1 Ag (158.04 ± 57.7 ng/ml), D-dimer(234.99 ± 455.36 ng/ml), plasma proteins - orosomucoid (ORM 0.506 ± 0.14 g/l), C reactive protein(1.34 ± 0.96 g/l), transferrin (3.77 ± 0.79 g/l), prealbumin (1.86 ± 0.83 g/l) and alpha-2-macroglobulin(A2M 2.01 ± 0.62 g/l) and cytadhesive molecules s ICAM-1(230.8 ± 57.76 ng/ml) and s E-selectin (35.50± 16.55 ng/ml). These findings were compared with parameters of the glucose and lipid metabo-lism and some anthropometric data (BMI, weight increments during pregnancy and birth weightof the infant).Results: After statistical evaluation in GDM positive correlations of FBG and BMI were found (r =0.871, p = 0,007) and also with the weight increment during pregnancy (r = 0.934, p = 0,0007).Hyperfibrinogenaemia is however probably compensated in stabilized cases of GDM by a higherproduction of t-PA (FBG:t-PA Ag, r = 0.782, p = 0.003). In GDM a marginal positive correlationbetween the value of the „atheroindex“ and the infant’s length was found r = 0.744 p = 0.0547).s E-selectin levels in GDM correlated inversely with ATIII activity (r = -0.905, p = 0.0028).Conclusion: The higher body weight of pregnant women with GDM is probably associated witha higher risk of thrombophilia (elevated fibrinogen). If in pregnant women infection developswith release of inflammatory cytokines, inducing on the endothelium expression of E-selectin,deterioration of thrombophilia (due to a decline of ATIII) activity must be foreseen.This work was supported by the Grant Agency of the Ministry of Health of the Czech Republic -grant. No. 3310-4.

Key words:


Autoři: J. Bendl 1;  J. Kvasnička 2;  A. Umlaufová 2;  J. Kvasnička jr. 3;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Oddělení klinické hematologie 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Kvasnička, CSc. 3 Gynek. -porod. oddělení Okresní nemocnice, Jičín, přednosta MUDr. L. Voltr
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (2): 83-86
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem práce bylo zjistit vzájemné vztahy mezi parametry hemostázy, fibrinolýzy, prote-inů akutní fáze a cytoadhezivních molekul u gestačního diabetu (GDM), který je u disponovanýchžen v těhotenství aktivně indukován vzniklou inzulinovou rezistencí.Metodika: U 33 těhotných žen, u kterých byl na základě glukózo-tolerančního testu (75 g glukózy)zjištěn GDM, byly opakovaně vyšetřeny hodnoty fibrinogenu (FBG 4,38 ± 0,98 g/l), aktivita anti-trombinu III (AT III% 103,83 ± 14,9), t-PA Ag (4,82 ± 3,35 ng/ml), PAI-1 Ag (158,04 ± 57,7 ng/ml),D-diméru (234,99 ± 455,36 ng/ml), plazmatických proteinů - orosomukoidu (ORM 0,506 ± 0,14 g/l),C-reaktivního proteinu (1,34 ± 0,96 g/l), transferinu (3,77 ± 0,79 g/l), prealbuminu (1,86 ± 0,83 g/l)a a2 -makroglobulinu (A2M 2,01 ± 0,62 g/l) a cytoadhezivních molekul s ICAM-1(230,8 ± 57,76 ng/ml)a s E-selektinu (35,50 ± 16,55 ng/ml). Tyto nálezy pak byly porovnány s parametry glukózovéhoa lipidového metabolismu a s některými antropometrickými údaji (BMI, přírůstky váhy v těhoten-ství a velikost novorozence po porodu).Výsledky: Po statistickém zhodnocení byly u GDM nalezeny pozitivní korelace FBG s BMI (r =0,871, p = 0,007) a s váhovým přírůstkem těhotných žen (r = 0,934, p = 0,0007). Hyperfibrinogené-mie ale patrně bude u stabilizovaných případů GDM kompenzována vyšší produkcí t-PA (FBG:t-PA Ag, r = 0,782, p = 0,003). Dále byla při GDM zjištěna hraniční pozitivní korelace mezi hodnotou„ateroindexu“ a délkou novorozenců (r = 0,744, p = 0,0547). Hodnoty hladiny s E-selektinu při GDMkorelovaly negativně s aktivitou AT III (r = -0,905, p = 0,0028).Závěr: Větší hmotnost těhotných žen bude při GDM souviset i s vyšším rizikem trombofilie (zvýše-ní fibrinogenu). Pokud u těhotných žen dojde k infekci s uvolněním zánětlivých cytokinů, induku-jících na endotelu expresi E-selektinu, je zde třeba počítat také se zhoršením trombofilie (spoklesem aktivity AT III).

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se