Papilomavírusová infekcia krčka materniceu žien s antikoncepciou


Papilloma Virus Infection of the Uterine Cervix inWomen Using Contraception

Objective:
The authors analyze the prevalence of the anogenital form of HPV infection as one ofthe most frequent STD, in the female population using different types of contraception.Methods: Using the method of DNA hybridization, the authors examined for HPV infection of theuterine cervix 245 users of contraception, incl. 127 women using hormonal contraception and 118women with IUD. 112 women of this group were examined before they started to use contracepti-on and one year after started to use it. The control group was formed by 143 using no contracepti-on.Results: The authors found a significantly higher incidence of HPV infection of the uterine cervixin the group of women using contraception (24.1%) than in the control group (15.4%). On analysisof the group of women using contraception, as compared with the control group, they founda significantly higher incidence of HPV in women with hormonal contraception (26.0%) while thehigher prevalence of HPV (by 6.6%) in women with IUD as compared with the control group wasnot significant. However the differences in the incidence of HPV (4%) between the two groups ofwomen taking hormonal preparations (26.0%) or having a IUD (22%) were not significant. Onexamination of women before the onset of contraception and after one year of its use the authorsfound that candidates of contraception had as compared with the control group an insignificantly(by 3.3%) higher prevalence of HPV already before the begining of contraception. After one yearof contraception it increased by another 3.6%.Conclusion: With regard to the higher incidence of HPV in women using contraception and withregard to the oncogenic effect of HPV the authors emphasize the importance of regular detailedgynaecological examinations of these women focused on early diagnosis of precancerous conditi-ons of the uterine cervix.

Key words:
HPV, STD, contraception.


Autoři: M. Redecha;  M. Korbeľ;  M. Borovský;  Z. Ferančíková
Působiště autorů: I. gynek. -pôrod. klinika LF UK a FN, Bratislava, prednosta doc. MUDr. M. Borovský, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (2): 90-95
Kategorie: Články

Souhrn

Autori v práci analyzujú výskyt anogenitálnej formy HPV infekcie, ako jednej z najčastejších STD,v populácii žien užívajúcich rôzne formy antikoncepcie.Metódou DNA hybridizácie vyšetrili na HPV infekciu maternicového krčka 245 užívateliek anti-koncepcie, z toho 127 žien s hormonálnou antikoncepciou a 118 žien s IUD. 112 žien z tohto súboruvyšetrili pred začiatkom antikoncepcie a po jednom roku jej užívania. Kontrolný súbor tvorilo 143žien bez antikoncepcie.Autori v práci zistili signifikantne vyšší výskyt HPV infekcie maternicového krčka v skupine žienužívajúcich antikoncepciu (24,1 %), ako v kontrolnej skupine (15,4 %). Pri analýze súboru žiens antikoncepciou zistili oproti kontrolnému súboru signifikantne vyšší výskyt HPV u žien s hor-monálnou antikoncepciou (26,0 %), kým vzostup vo výskyte HPV (o 6,6 %) u žien s IUD oprotikontrolnej skupine nebol signifikantný. Avšak rozdiely vo výskyte HPV (4,0 %) medzi oboma sku-pinami žien, užívajúcich hormonálnu antikoncepciu (26,0 %), alebo IUD (22,0 %), neboli taktiežsignifikantné. Pri vyšetreniach žien pred začiatkom antikoncepcie a po jednom roku jej užívaniaautori zisťujú, že adeptky na antikoncepciu mali oproti kontrolnej skupine nesignifikantne (o3,3 %) vyšší výskyt HPV už pred začiatkom antikoncepcie. Po jednom roku jej užívania sa tentozvýšil o ďalších 3,6 %.Vzhľadom na vyšší výskyt HPV u žien s antikoncepciou, s prihliadnutím na onkogénny účinokHPV, autori zdôrazňujú potrebu pravidelných, podrobných gynekologických vyšetrení u týchtožien so zameraním na včasnú diagnostiku prekanceróz maternicového krčka.

Klíčová slova:
HPV, STD, antikoncepcia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se