Příspěvek Johna Whitridge Williamse k demokracii v jiných zemích.Plod jako pacient


John Whitridge Williams’ Contribution toDemocracy Abroad(The Fetus Treated as a Patient)

The idealism of American pioneers was a driving force in the development of science, democracy,and sociology in the United States. It also served as a model for the development of new democra-cies abroad. The first American grafted democracy was established in Czechoslovakia in 1918,under Thomas Garrigue Masaryk as President. As a former professor of philosophy, at CharlesUniversity in Prague, he built the foundation of Czechoslovakian democracy on the historicalprinciples of Jan Hus’ search for the truth (1415), Jan Amos Komensky’s use of Science andHumanism (1630), and on the values of American democracy as he conceived it from multiplevisits to the United States and from the practical philosophy of his American wife. His majoreducational means was the use of science. He became a founder of political science. As presidenthe recognized, that democracy, as a state form, does not educate people, they educate themselvesthrough family, school, church, physician and life experience.In the last quarter of the nineteenth century, on the eve of the opening of John Hopkin’s Universi-ty Hospital, a young American scientist by the name John Whitridge Williams came to Prague,Vienna, and other Europeans cities for the purpose of studying scientific obstetrics. He believedin the power of the truth in the power of the truth equally as Masaryk did and used scienceuncompromisingly in his speciality. He became the founder of American scientific obstetrics. Hewas shy of political science and ethnic problems. There was no personal connection betweenMasaryk and Williams. In 1903, John Whitridge Williams published his review of European andAmerican obstetrics: he abolished the craft of obstetrics and worked the science of physiologyand pathology into the practice of obstetrics.For Czechoslovaks the political democracy coming out of America through Masaryk was attracti-ve, but of particular interest was native and personal democracy of Americans as a way of life.John Whitridge Williams’ book contributed to European families, even though only through ob-stetricians, the knowledge about American pioneering, optimism, humanism, and a sense of free-dom Williams considered the fetus as a patient and thought of education of the physician andpatient of equal and fundamental importance: the mother was to participate in the process andthe physician to understand the process. He himself understood feto-placental circulation, mater-nal metabolism, and the need of maternal participation on fetal development. He commandedphysicians’ respect of the patient and committed the obstetrician to the life long study of hispatients. He considered research inseparable from intelligent care, and his book a guide of howand what to study, not a manual of procedures.Williams’ greatest contribution to mankind was abolishing the craft of obstetrics and replacing itby sciences that brought to obstetrics humanism, selflessness, and knowledge. He was the firstphysician in the history of obstetrics who achieved a balance of science and humanism. Thesecond contribution, of equal importance, was his undertaking a scientific review of Europeanand American obstetrics which served the world as a window of the values of America’s pioneercivilization. It made obstetrics a scientific discipline, attracted innumerable new students abroad,and through them promoted American democracy in their relations with patients. Williams’ im-pact on European society was considerable. However, subtle at first, it was not included in theliterature. He did not participate personally in the establishment of democracy in Czechoslova-kia, but strengthened Masaryk’s teaching programs through those Czechoslovakian obstetricianswho adapted his scientific teachings and made him a model of American democracy as a view onlife.Masaryk himself had in his presidential emblem a sign, veritas vincit, and through it, he accom-plished twenty years of the most extraordinary democracy in the world. Williams on the sameprinciple contributed to European democracy by his scientific excellence and his opening of thewindow of the values of American pioneer civilizations. His contribution to democracy throughscience was unplanned and deserves revival and further study.

Key words:


Autoři: Alois Vasicka;  Ret. M. D. Professor Of Ob/gyn () N. Y. Medical College;  Lincoln Hospital Affiliate;  Bronx;  N. Y.formerly Clinical Assistant;  Dept. Of Ob/gyn Masaryk University;  Brno;  Prof. MUDr. Czechoslovakia. Jaroslav Kříž 1;  Dept. Of Ob/gyn Masaryk University;  Obilní Trh;  Brno;  Czech Republic. Lawrence Longo M. D. 2;  Prof. Of Ob/gyn;  Prof. Of Physiology University Loma Linda;  Loma Linda;  California
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (2): 118-125
Kategorie: Články

Souhrn

Idealismus amerických průkopníků byl hnací silou vědy, demokracie a sociologie ve Spojenýchstátech. Sloužil také jako model pro rozvoj nových demokracií v cizích zemích. První takovádemokracie byla ustavena v Československu v roce 1918 prezidentem T. G. Masarykem. Jakobývalý profesor filosofie na Karlově Univerzitě v Praze vybudoval základy československé demo-kracie na historických základech Husova hledání pravdy (1415), na základě aplikace vědy a hu-manismu J. A. Komenského (1630) a na základě hodnot americké demokracie, jak ji pojímal přičetných návštěvách Spojených států a z praktické filosofie své americké ženy. Jeho hlavní vý-chovný prostředek byla aplikace vědy a stal se zakladatelem politické vědy. Jako prezident po-znal, že demokracie jakožto státní zřízení nevychovává lidi, vychovávají se sami prostřednictvímrodiny, školy, církve, lékaře a životních zkušeností.V poslední čtvrtině devatenáctého století - těsně před otevřením univerzitní nemocnice JohnaHopkinse - mladý americký vědec jménem John Whitridge Williams přijel do Prahy, do Vídněa jiných evropských měst, aby vědecky studoval porodnictví. Věřil v moc pravdy stejně jako Masa-ryk a používal nekompromisně vědu ve svém oboru. Stal se zakladatelem amerického vědeckyfundovaného porodnictví. Stranil se politických věd a etnických problémů. Mezi Masarykema Williamsem nebyl osobní kontakt. V r. 1903 John Whitridge Williams uveřejnil svůj přehledevropského a amerického porodnictví: zlikvidoval řemeslo porodnictví a vtělil vědeckou fyziologiia patologii do porodnické praxe.Pro Čechoslováky politická demokracie, která pronikala prostřednictvím Masaryka z Ameriky,byla přitažlivá, ale zvláštní zájem vzbuzovala přirozená a osobní demokracie Američanů jakozpůsob života. Kniha Johna Whitridge Williamse byla přínosem pro evropské rodiny, i když jenzprostředkovaně přes porodníky, a poučila je o americkém průkopnictví, optimismu, humanismua pocitu svobody. Williams považoval plod za pacienta a výchovu lékaře a pacienta za stejně vý-znamnou: matka se má podílet v procesu a lékař má rozumět procesu. On sám znal a chápalfetoplacentární oběh, metabolismus matky a nutnou účast matky na vývoji plodu. Požadoval res-pekt lékaře vůči pacientovi a zavazoval porodníky, aby celý život studovali své pacientky. Považo-val výzkum za neoddělitelný od moudré péče a jeho kniha je vodítkem, jak a co studovat, není topříručka, jak postupovat.Williamsův největší přínos lidstvu je, že zrušil řemeslo porodnictví a nahradil je vědou, kteráobohatila porodnictví o humanismus, nezištnost a znalosti. Byl prvním lékařem v historii porod-nictví, který dosáhl rovnováhy mezi vědou a humanismem. Další stejně významný přínos bylovypracování vědeckého přehledu evropského a amerického porodnictví, který posloužil světujako ukázka hodnot americké průkopnické civilizace. Učinil z porodnictví vědecký obor, získalbezpočet nových studentů v cizině a jejich prostřednictvím podpořil americkou demokracii, po-kud jde o vztah k pacientům. Williamsův vliv na evropskou společnost byl značný. Avšak protoževliv byl zpočátku slabý, nebyl zavzat do literatury. Nezúčastnil se osobně budování demokraciev Československu, ale posílil Masarykovy programy prostřednictvím československých porodní-ků, kteří přijali jeho učení a učinili ho příkladem americké demokracie jakožto názoru na život.Masaryk měl ve svém prezidentském znaku heslo pravda vítězí a jeho prostřednictvím dosáhldvacet let nejpozoruhodnější demokracie ve světě. Na základě stejné zásady Williams přispělk evropské demokracii svou vědeckou výjimečností a tím, že zpřístupnil hodnoty americké prů-kopnické civilizace. Jeho přínos demokracii prostřednictvím vědy byl neplánovaný a zaslouží sioživení a další studium.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se