Barevná a duplexní dopplerometrie připrenatální diagnostice vrozenýchvývojových vad


Coloured and Duplex Dopplerometry in the PrenatalDiagnosis of Congenital Developmental Defects

Objective:
Impact of Doppler system in detection of congenital malformations during prenataldiagnosis.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Medical Genetics and Foetal Medicine, Department of Obstetrics andGynaecology University Hospital Olomouc.Methods: In 34 pregnancies with prenataly diagnosed congenital malformation the umbilical arte-ry pulsatility index (PI) and middle cerebral artery PI were assessed.Results: Abnormal Doppler patterns were obtained in 18 patients (chromosomal abnormalities -3x, gastroschisis - 2x, diaphragmatic hernia - 2x, urinary tract abnormalities - 2x, internal hydro-cephalus - 4x, microcephaly, anencephaly, encephalocoele, non-immune hydrops of the fetus,thoracopagus - 1x).Conclusion: In accordance to the literature abnormal Doppler patterns in umbilical artery wereobtained in trisomy 21 foetuses. The use of umbilical artery PI or ductus venosus PI in the firsttrimester of pregnancy as an additional parameter for screening purposes needs to be confirmedby further investigation (needs to be further explored).Pulsed Doppler waveform analysis gives a possibility to appreciate the functional state of thefoetus. In our patient group abnormal Doppler patterns were found in such substantial congenitalmalformations that they indicated pregnancy termination themselves. On the other hand in seve-ral similar morphological defects normal Doppler patterns were found. In these cases, in regardto the type of malformation,

Key words:
Doppler ultrasonography, prenatal diagnosis, congenital malformation


Autoři: M. Lubušký 1;  J. Šantavý 2;  P. Polák 2;  J. Hyjánek 2
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. 2 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (6): 383-387
Kategorie: Články

Souhrn

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny a Porodnicko-gynekologickáklinika FN a LF UP Olomouc.Metodika: U 34 pacientek s prenatálně diagnostikovaným některým typem vrozené vývojové vadyplodu byly stanoveny dopplerovské průtokové křivky a měřeny hodnoty pulzatilního indexu (PI)v arteria umbilicalis a v arteria cerebri media plodu.Výsledky: Patologické hodnoty dopplerometrie byly získány u 18 pacientek (chromozomální abe-race - 3krát, gastroschisis - 2krát, diafragmatická hernie - 2krát, abnormality uropoetického trak-tu - 2krát, interní hydrocefalus - 4krát, mikrocephalie, anencephalie, encephalocele, nonimunníhydrops plodu, thoracopagus - 1krát).Závěr: V našem souboru jsme v souladu s literaturou zaznamenali abnormální průtoky v arteriaumbilicalis u trizomií 21. chromozomu. Možnost využití pulzní dopplerometrie v umbilikální ar-terii, jako pomocné metody při prenatálním screeningu chromozomálních aberací v I. trimestrugravidity, si však vyžaduje ověření v dalších rozsáhlejších studiích.Analýza dopplerovských křivek umožňuje posouzení funkčního stavu plodu. V našem souborujsme získali patologické hodnoty dopplerometrie u vrozených vývojových vad natolik závažných,že samy byly indikací k ukončení gravidity. Naproti tomu u několika obdobných morfologickýchdefektů jsme zjistili normální průtokové poměry ve sledovaných cévách. V těchto případech,vzhledem k závažnosti malformace, však nemělo dopplerometrické posouzení funkčního stavuplodu prognostický význam.

Klíčová slova:
dopplerometrie, prenatální diagnostika, vrozené vývojové vady

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se