Vliv inhalace O2 matkou na hodnotykyslíkové saturace rodičky (SpO2)a plodu (FSpO2)


Effect of Oxygen Inhalation by the Mother on Valuesof Oxygen Saturation of the Mother (SpO2)and the Foetus (FSpO2)

Objective:
The aim of the study was to evaluate the impact of different concentrations of inspira-ted O2 on the SpO2 values of the foetus and the mother during the 1 st and 2 nd stages of labor.Design: Prospective study.Setting: 1 st Department of Gynecology and Obstetrics, Medical Faculty of Masaryk University,BrnoMethods: 17 non-risk patients were enrolled in the study. The SpO2 levels of the mother and thefoetus were monitored simultaneously in 10 min intervals with the room air inspiration entrain-ment O2 mask and the inflatable face mask during 1 st and 2 nd stages of labor.Results: No changes in maternal SpO2 values were revealed in the three different O2 inspirationregimens neither in the 1 st , nor in the 2 nd stages of labor. The mean value was 98 % ± 1.6 SD. As forthe foetus the SpO2 values were increased by 6 % (± 7.9 SD) after 40 % concentration of O2 and7.7 % (± 8.8 SD) after 98 % O2 inspiration during the 1 st stage of labour. These values have decrea-sed promptly after the cessation of the O2 inspiration. The mean SpO2 values at room O2 concen-tration were 46.3 % ± 7.9 SD for the 1 st stage of labor and 43.7 % ± 4.8 SD for the 2 nd stage of labor.Conclusion: The O2 inspiration during the labor has no impact on the maternal SpO2 values butincreases the SpO2 values of the foetus during the 1 st stage of labor. We were not able to evaluatethe impact of the O2 inspiration on foetal SpO2 values during the 2 nd stage of labor.

Key words:
O2 inspiration, no risk pregnancy, intrapartum foetal pulse oximetry, oxygen satura-tion


Autoři: A. Roztočil;  J. Miklica;  P. Ventruba;  M. Kučera;  P. Kachlík *
Působiště autorů: I. gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova univerzita Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (6): 393-397
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit vliv různých koncentrací O2 vdechovaných matkou na hodnoty kyslíkovésaturace (SpO2 ) plodu a rodičky v průběhu I. a II. doby porodní.Typ studie: Prospektivní.Název a sídlo pracoviště: I. gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy uni-verzity, Obilní trh 11, Brno.Materiál a metodika: Do studie bylo zařazeno 17 nerizikových pacientek. Za současného sledová-ní kardiotokografu a fetální a adultní pulzní oxymetrie vdechovala rodička v desetiminutovýchintervalech pokojový vzduch (PaO2 21,3 kPa), kyslík nosními brýlemi (PaO2 40,5 kPa) a kyslíktěsnící O2 ventilmaskou (PaO2 101,3 kPa). Tento postup byl proveden v I. a ve II. době porodní.Výsledky: Nebyl zjištěn vliv různých koncentrací vdechovaného O2 na SpO2 rodičky, jak v I., takve II. době porodní. Průměrná hodnota SpO2 matky byla 99,3 ± 1,0 kPa. U plodu došlo v I. doběporodní ke zvýšení SpO2 o 0,6 ± 8,0 kPa při PaO2 40,5 kPa a o 7,8 ± 8,9 kPa PaO2 při 101,3 kPa O2vdechovaném matkou. Průměrná hodnota SpO2 plodu při pokojové koncentraci O2 v I. době po-rodní byla 45,4 ± 8,0 kPa a ve II. době porodní 43,9 ± 6,1 kPa. Rozdíl nebyl statisticky významný.Z technickým důvodů jsme nebyli schopni zhodnotit vliv různých koncentrací O2 vdechovanýchmatkou na SpO2 plodu ve II. době porodní.Závěr: Inhalace O2 rodičkou v různých koncentracích v průběhu I. a II. doby porodní nemá vlivna SpO2 matky. Hodnoty SpO2 plodu se statisticky významně zvyšují v průběhu I. doby porodnía to jak při PaO2 40,4 kPa tak 101,3 kPa ve vdechovaném vzduchu. Získané výsledky platí pouzepro pacientky a plody v průběhu fyziologického těhotenství a porodu.

Klíčová slova:
inhalace O2, fyziologické těhotenství, intrapartální fetální pulzní oxymetrie, kyslí-ková saturace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se