Akce IPVZ


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(1): 73-77

Katedra gynekologie a porodnictví

ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 00 Praha 4 - Podolí

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., tel. 296 511 200, 296 511 833, fax 296 511 296, e-mail: sekretariat@upmd.cz

206001101 Specializační modulární kurz – Fetomaternální medicína

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Těhotenství. Prenatální diagnostika. Porod a šestinedělí. Ultrasonografická diagnostika. Neonatologie. Legislativní, právní a etické otázky v porodnictví.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,

doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

doc. MUDr. Z. Straňák, CSc.,

MUDr. P. Velebil, CSc., MUDr. L. Krofta, CSc.,

MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. E. Kučera, CSc.,

MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

11.1.2010 - 15.1.2010

206001102 Specializační modulární kurz – Gynekologie

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Gynekologická endokrinologie. Gynekologická onkologie. Operační gynekologie. Urogynekologie. Neplodnost. Plánované rodičovství. Záněty v gynekologii. Legislativní, právní a etické otázky oboru gynekologie.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,

MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. L. Krofta, CSc.,

MUDr. P. Křepelka, MUDr. E. Kučera, CSc.,

MUDr. I. Kučerová, MUDr. J. Řezáčová,

MUDr. R. Turyna, MUDr. M. Verner,

MUDr. F. Hron, MUDr. E. Kašíková

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

18.1.2010 - 22.1.2010

206001103 Specializační kurz – Praktické dovednosti v laparoskopii – výcvik na trenažérech

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Teoretická část – aplikovaná anatomie, zásady bezpečné laparoskopické operativy, prevence komplikací.

Praktická část – výcvik laparoskopie na trenažérech. Techniky endošití, intrakorporální a extrakorporální uzlení, speciální úkony v rámci laparoskopických operací.

Vedoucí: MUDr. J. Hanáček,

MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

5.3.2010

206001104 Workshop – Kolposkopie a patologie děložního hrdla

Určeno pro gynekology a cytotechnology.

Program: Komplexní přístup v prevenci karcinomu děložního hrdla. Prebioptické metody. Nové trendy ve vývoji screeningových programů. Praktické prezentace kolposkopických a cytologických nálezů. Základy LASER operativy v gynekologii.

Vedoucí: MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka,

MUDr. A. Havránková, MUDr. V. Hejda,

MUDr. M. Verner

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

11.3.2010

206001105 Workshop – Diagnostika a léčba závažných forem poporodní hemoragie

Určeno pro lékaře oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Etiologie a patogeneze závažných forem poporodní hemoragie. Anatomie pánevních cévních struktur a jejich variabilita. Praktická prezentace topografické anatomie pánve a retroperitonea. Prezentace operačních technik v terapii závažných forem poporodní hemoragie (ligatura hypogastrických arterií, postpartální hysterektomie). Aktivní účast na operacích v oblasti retroperitonea.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,

MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. P. Křepelka,

MUDr. E. Kučera, CSc.,

doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

MUDr. D. Kachlik, Ph.D.,

prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 4000,- Kč

29.4.2010 - 30.4.2010

206001106 Kurz – Gynekologická sexuologie

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie, sexuologie, praktické lékařství pro dospělé, psychiatrie.

Program: Ženská sexualita ve všech oblastech oboru gynekologie a porodnictví. Psychofyziologie ženského sexuálního chování a její neurohumorální regulace, modely sexuální aktivity, ženské sexuální reakce, sexuální identifikace, orientace a její poruchy (transsexualita, egodystonní homosexualita), sexuální deviace. Specifika sexuality ženy v etapách jejího života (dětství, adolescence, fertilní období, perimenopauza a postmenopauza).

Přehled v diagnostice a léčbě ženských sexuálních dysfunkcí (poruchy touhy, vzrušení a orgasmu). Ženské sexuální bolestivé problémy, dyspareunie a vaginismus. Sexuologické aspekty u různých gynekologických onemocnění (VVV, záněty, hormonální poruchy, nádory, inkontinence, gynekologická operativa, akutní stavy následkem sexuálních aktivit). Vztah reprodukce a ženské sexuality a vliv hormonální terapie na lidskou sexualitu. Psychosexuální problematika v gynekologii a párové sexuální problémy.

Vedoucí: MUDr. Z. Pastor

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

16.4.2010

206001107 Kurz – Poruchy plodnosti, prevence a léčba

Určeno pro gynekology, lékaře před atestací v oboru gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína a pro psychology.

Program: Poruchy plodnosti ženy a muže, prevence, léčba, techniky asistované reprodukce, práce v embryologické laboratoři centra asistované reprodukce, preimplantační genetická diagnostika, přínosy a rizika, těhotenství po asistované reprodukci, komplikace metod asistované reprodukce.

Praktická část – aspirace folikulů, embryologická péče o gamety, embryotransfer.

Vedoucí: MUDr. J. Řezáčová,

MUDr. P. Darebný

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

10.5.2010

206001108 Kurz – Endoskopická léčba poruch reprodukce

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Kurz je zaměřený na endoskopickou léčbu poruch plodnosti ženy. Diskutovány budou současné poznatky v léčbě endometriózy, děložních myomů, adhezivního procesu a děložních anomálií.

Vedoucí: MUDr. E. Kučera, CSc.,

MUDr. J. Drahoňovský

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

14.5.2010

206001109 Kurz – Akutní stavy v porodnictví

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie.

Program: Diagnostika a léčba život ohrožujících stavů v průběhu gravidity, porodu a šestinedělí.

Nejčastější příčiny závažné fetomaternální morbidity a mortality. Současný vývoj. Možnosti prevence. Mezioborová spolupráce. Využití komplementárních metod v řešení kritických stavů.

Praktická aplikace kardiotokografie, fetální pulzní oxymetrie, ST analýzy a ultrasonografie v diagnostice fetální hypoxie.

Prezentace kazuistik, interaktivní řešení klinických otázek.

Vedoucí: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

MUDr. P. Křepelka,

MUDr. P. Velebil, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

3.5.2010 - 4.5.2010

206001110 Kurz – Ultrazvuk v diagnostice vrozených vývojových vad a managementu patologické gravidity

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví v rámci kontinuálního vzdělávání.

Program: Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad plodu. Nové markery I. trimestru. Hodnocení morfologie plodu v I. a II. trimestru, doporučení FMF. Význam dopplerovských vyšetření v I. trimestru.

Kazuistiky – výběr některých vrozených vad plodu. Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení.

Ultrazvuk a rizikové těhotenství. Placenta praevia a poruchy placentace. Význam cervikometrie u jednočetných a vícečetných gravidit. Dvojčetné těhotenství – diagnostika “twin to twin transfusion syndromu”, ultrasonografická kritéria růstové retardace plodu, indikace k ukončení těhotenství.

Alloimunizace - algoritmus vyšetření. Kazuistiky.

Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení.

Vedoucí: MUDr. I. Kučerová,

MUDr. L. Krofta, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

21.5.2010

206001111 Kurz – Efektivita provozu porodního sálu

Určeno pro porodní asistentky, všeobecné sestry, neonatologické sestry.

Program: Vývoj profese porodní asistentky v historických souvislostech, současné postavení a autonomie porodní asistentky. Zásady efektivního provozu porodního sálu, organizace práce, technické a personální vybavení.

Samostatná práce porodní asistentky u vaginálního porodu. Porodní plán a zásady individuálního přístupu k rodičkám. Alternativní vedení porodu.

Vedoucí: MUDr. P. Velebil, CSc.,

doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

Bc. M. Pirohaničová, Bc. P. Mrázová,

Bc. K. Zděnková, Bc. I. Hrnčířová,

MUDr. P. Křepelka, Bc. T. Kalinová

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

20.2.2010

206001112 Kurz – Porodní asistentka v péči o rizikovou rodičku

Určeno pro porodní asistentky.

Program: Maternální morbidita a mortalita, nejčastější porodnická rizika. Zásady diferencované péče v těhotenství a za porodu.

Úkol porodní asistentky v identifikaci rizik.

Organizace péče o rizikový porod.

Vedoucí: MUDr. P. Velebil, CSc.,

doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

Bc. M. Pirohaničová, Bc. T. Kalinová, Bc. P. Mrázová, Bc. K. Zděnková, Bc. I. Hrnčířová,

MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

22.5.2010

206001113 Odborná stáž v gynekologickém ultrazvuku

Určeno pro gynekology.

Program: Gynekologicko-porodnická ultrasonografie, včetně geneticky zaměřených vyšetření.

Školitel: MUDr. I. Kučerová

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

7.1.2010

18.2.2010

18.3.2010

22.4.2010

20.5.2010

17.6.2010

206001114 Odborná stáž v porodnictví

Určeno pro gynekology.

Program: Kardiotokografie, pulzní oxymetrie, prenatální péče v perinatologickém centru, spolupráce porodníků s neonatology.

Školitel: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

10.6.2010

206001115 Odborná stáž – Operační gynekologie, urogynekologie

Určeno pro gynekology.

Program: Operativa v urogynekologii a při sestupu rodidel.

Školitel: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,

MUDr. L. Krofta, CSc.,

MUDr. M. Otčenášek, CSc.,

MUDr. E. Kašíková

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

8.4.2010

24.6.2010

206001116 Odborná stáž v gynekologii – Cervikální patologie

Určeno pro gynekology.

Program: Patologie děložního hrdla a jeho chirurgické ošetření. Technika jehlové konizace.

Školitel: MUDr. R. Turyna

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

1.4.2010

9.6.2010

206001117 Odborná stáž – Endoskopické techniky v gynekologii

Určeno pro gynekology.

Program: Laparoskopická a hysteroskopická diagnostika a operativa. Videoprezentace.

Peroperační a pooperační komplikace.

Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

28.1.2010

4.3.2010

206001118 Odborná stáž – Operační techniky císařského řezu

Určeno pro gynekology a porodníky.

Program: Aktivní účast na porodnických operacích. Prezentace a nácvik techniky císařského řezu “Misgav-Ladach.”

Školitel: MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

29.1.2010

206001119 Odborná stáž – Hysteroskopická diagnostika a hysteroskopické operační techniky

Určeno pro gynekology.

Program: Ambulantní hysteroskopická diagnostika a operativa. Nové techniky. Peroperační a pooperační komplikace.

Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

25.1.2010

1.3.2010

206001120 Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence

Určeno pro neonatology a porodníky.

Program: Primární zajištění novorozence. Ohrožený novorozenec. Specializovaná péče o novorozence velmi nízké hmotnosti. Spolupráce neonatologa a porodníka.

Školitel: doc. MUDr. Z. Straňák, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

25.2.2010

25.3.2010

29.4.2010

Subkatedra dětské gynekologie

FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., tel. 224 438 200, fax 224 438 220, e-mail: jan.horejsi@lfmotol.cuni.cz

206101101 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii I.

Určeno pro gynekology, kteří začínají se vzděláváním a erudicí v dětské gynekologii.

Program: Anatomie a fyziologie reprodukční soustavy v dětství a v dospívání. Vyšetřování a ošetřování v gynekologii dětí a dospívajících. Vaginoskopie. Ultrazvukové vyšetřování v dětské gynekologii. Základy hormonální poševní cytologie. Forenzní dětská gynekologie.

Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,

FN v Motole,

ambulance dětské gynekologie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

2 týdny

206101102 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii II.

Určeno pro lékaře v pokročilém výcviku v dětské gynekologii, zejména před atestací.

Program: Prohloubení znalostí v dětské gynekologii, vyšetřování a ošetřování dětí, průběžný test znalostí (IFEPAG I a II), zadání tématu atestační práce a konzultace její přípravy.

Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,

FN v Motole,

ambulance dětské gynekologie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

2 týdny

206101103 Odborná stáž v dětské gynekologii pro pediatry

Určeno pro pediatry v přípravě k atestaci z pediatrie anebo z praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Základy anatomie a funkce reprodukční soustavy u dětí a dospívajících. Vyšetřování a ošetřování dětských rodidel. Základy funkční poševní cytologie, základy ultrazvukového vyšetřování, test znalostí IFEPAG I.

Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,

FN v Motole,

ambulance dětské gynekologie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

2 týdny

Subkatedra reprodukční medicíny

FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., tel. 261 711 606, fax 261 711 585, e-mail: pronatal@mbox.vol.cz

206201101 Kurz – IVF sestra („paramedical“ – 1. část)

Určeno pro všeobecné sestry, laboratorní personál a ostatní zaměstnance (nelékaře) pracovišť asistované reprodukce.

Program: Legislativní úprava asistované reprodukce v ČR, endokrinologické minimum pro reprodukční medicínu, indikace pro mimotělní oplodnění, gametogeneza, od oplození k životaschopnému embryu, psychologické aspekty při poruchách plodnosti.

Vedoucí: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15,

Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

18.1.2010

206201102 Kurz IVF – sestra („paramedical“ – 2. část)

Určeno pro všeobecné sestry, laboratorní personál a ostatní zaměstnance (nelékaře) pracovišť asistované reprodukce.

Program: Diagnostické postupy v reprodukční medicíně, andrologie – laboratorní aspekty, andrologie – klinické aspekty, reprodukční stárnutí, reprodukční genetika, zásady managementu kvality v IVF centru.

Vedoucí: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15,

Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

8.3.2010

206201103 Odborná stáž – Transvaginální hydrolaparoskopie

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí oboru gynekologie a porodnictví a lékaře ve specializační přípravě oboru reprodukční medicína.

Program: Praktická výuka metody transvaginální hydrolaparoskopie.

Školitel: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.

Místo konání: Praha 4, Na Dlouhé mezi 4/12,

Sanatorium Pronatal

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

1 den

Subkatedra sexuologie

Apolinářská 4, 128 08 Praha 2

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., tel. 224 968 232, 224 968 233, fax 224 968 233, e-mail: sexuol@lf1.cuni.cz

206301101 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci ze sexuologie.

Program: Ambulantní a ústavní sexuologická péče v celém rozsahu, spermiologická laboratoř, spermabanka, samostatná práce s dysfunkčními pacienty a sexuálními delikventy.

Vypracování a obhajoba seminární práce z oboru.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4,

VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 6000,- Kč

10.5.2010 - 4.6.2010

206301102 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci z dermatovenerologie.

Program: Klinická stáž v sexuologické ambulanci, spermiologické laboratoři, spermabance, vyšetření a hodnocení spermiogramu.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4,

VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

4 dny

206301103 Odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro gynekology se zájmem o reprodukční medicínu a sexuální problémy pacientek.

Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí u žen, vyšetřování a terapie poruch plodnosti, spermiologická laboratorní diagnostika, sexuální poradenství, sexuální výchova.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4,

VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

1.3.2010 - 12.3.2010

206301104 Odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro psychiatry, urology a praktické lékaře se zájmem o sexuální problémy pacientů.

Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí mužů a žen, sexuální parafilie, transsexualita, sexuální poradenství, sexuální výchova.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4,

VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

12.4.2010 - 23.4.2010

ERRATA

V loňském roce bylo 6. čísle časopisu Česká gynekologie bylo u článku Reprodukční výsledky po laparoskopické myomektomii – retrospektivní analýza 1994-2007 chybně uvedeno jméno autora M. Davida.

Autory článku jsou: Kučera E., Mandys F., Drahoňovský J., David M., Procházka B.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se