Informace o knize
Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce (vybrané kapitoly)


Autoři: Z. Ulčová-Gallová 1,2
Působiště autorů: Genetika, Plzeň, vedoucí MUDr. P. Lošan 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Novotný, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2016; 81(2): 160

Na vzniku stopadesátistránkové publikace nazvané „Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce (vybrané kapitoly)“ nakladatelství Mladá fronta, edice Aeskulap pracovalo celkem devět renomovaných odborníků: editoři i autoři současně: MUDr. Jindřich Madar, CSc., prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc., dále RNDr. Marcela Drahošová, prof. RNDr.Vladimír Holáň, DrSc., Ing.Andrea Kestlerová, MUDr. Karin Malíčková, RNDr. Dana Nováková, MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., a doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.

Kniha má jedenáct kapitol, jež jsou rozděleny do dalších podkapitol. Publikace začíná stručnou charakteristikou imunologie a vývoje imunitního systému, dále pokračuje rozborem imunologické tolerance, imunologií a imunopatologií mužského a ženského pohlavního systému, rozebírá imunologii oplození, zabývá se imunologií a imunopatologií těhotenství, dále systémovou imunitou a graviditou, zohledňuje orgánově specifické autoimunity spojené s graviditou, obsáhle se zabývá astmatem a početím, onkologií a možností imunologické antikoncepce.

Poměrně podrobně také popisuje současné laboratorní metody používané v reprodukční imunologii.

Předložená publikace „Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce“ se tedy zabývá vybranými úseky lidského rozmnožování. Reprodukční imunologie zasahuje do charakteru, činnosti a dalšího vývoje germinativních buněk, jako je spermie a vajíčko. Zabývá se vzájemnými vztahy imunitního systému, především ve vývoji spermie a oocytu, embrya a jeho vztahu k matce, dále časnou i pozdní graviditou v podobě různých i imunologicky podmíněných poruch těhotenství, kam patří např. potrácivost, hypotrofizace plodu, preeklampsie či jiné komplikace u matky spojené se základním onemocněním, dále vázané na samotnou in vitro fertilizaci. Odhaduje se dnes, že 15 % párů se sníženou plodností má dysbalanci právě v imunologických reakcích v období reprodukce.

Reprodukční imunologie znamená tedy diagnostiku imunologicky podmíněné snížené plodnosti, ale i způsoby imunologické terapie mířící k ovlivňování tolerance matka-plod.

Reprodukční imunologie je možná více než ostatní klinické obory vtažena do systému neuro-endokrinních vztahů modulujících právě lidskou plodnost jako takovou. Výsledky reprodukční imunologie jsou důležité především v gynekologii, porodnictví a reprodukční medicíně obecně.

Cílem je informovat čtenáře o současných imunologických poznatcích a procesech rozmnožování a hlavně vyzdvihnout imunopatologické jevy onemocnění vázajících se k reprodukci, které jsou buněčnou i protilátkovou imunitou ovlivněny.

Kniha je určená lékařům, především pracovníkům v reprodukční medicíně a také studentům medicíny k pochopení některých velmi složitých fyziologických i patologických procesů v reprodukci. Publikace povede i k uvážlivému rozhodnutí terapeutického řešení imunologickou cestou u těch párů, které doposud řeší svoji sníženou plodnost.

Autoři upřímně děkují paní prof. MUDr. H. Tlaskalové-Hogenové, DrSc., a MUDr. K. Nouzovi, DrSc., recenzentům této knihy, za cenné připomínky.

Prof. MUDr.Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika

Alej svobody 80

305 06 Plzeň - Lochotín


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se