Congenital Hydrometrocolpos withChorangiosis of Placenta: Case Report


Kongenitální hydrometrokolposs chorangiózou placenty – kazuistika

Cíl studie:
Autoři popisují ultrasonografický nález prenatálních, rychle se zvětšujících cystickýchútvarů v pánevní a břišní dutině a oboustrannou hydronefrózu u plodu ženského pohlaví ve 31.týdnu gestačního stáří.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Šiklův patologickonatomický ústav FN v Plzni.Předmět a metoda studie: Pro předpokládanou neslučitelnost těchto malformací s postnatálnímživotem bylo těhotenství ukončeno ve 34. týdnu. Při pitvě byl nalezen hydrometrokolpos (HMC)s cystoureterohydronefrózou a s kompresí střeva, produktivní peritonitida, hypoplazie plic a malformace zevního genitálu. Dále ultrasonografické vyšetření prokázalo placentomegalii. V placentěbyla histologicky zjištěna chorangióza.Závěr: Případ poukazuje na význam prenatální ultrasonografické diagnostiky HMC a možnostnásledné léčby a prevence komplikací.

Klíčová slova:
hydrometrokolpos, malformace genitálu, chorangióza placenty, ultrasonografickýnález, nekroptický nález


Authors: Š. Hadravská;  T. Kohoutek;  B. Mejchar
Authors‘ workplace: Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. F. Fakan, CSc. Ústav histologie a embryologie LF UK Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Kočová, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (6): 445-448
Category:

Overview

Objective:
The authors describe prenatal ultrasound findings of rapidly increasing cystic massesin the abdominal and pelvic region and bilateral hydronephrosis in a female foetus at 31 week ofgestation. The pregnancy was terminated at 34 week of gestation.Design: Case report.Setting: Department of Pathology, University Hospital in Pilsen.Subject and method: The hydrometrocolpos (HMC) with cystoureterohydronephrosis, compression of a bowel, productive peritonitis, hypoplasia of the lungs, and malformed external genitalorgans were found at autopsy. Additionally, a very thick placenta showing chorangiosis wasdetected by ultrasound, which was confirmed by histological examination.Conclusion: The case shows the importance of prenatal ultrasound diagnosis of HMC and suggeststreatment possibilities to prevent complications.

Key words:
hydrometrocolpos, genital malformations, chorangiosis of placenta, ultrasound findings, autopsy findings

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account