Penetration of Native andCryopreserved Human Spermatozoa into Cervical Mucus:Kremer´s Test


Penetrace nativnícha kryokonzervovaných spermií ovulačním hlenem – Kremerůvtest

Strukturovaný souhrnCíl studie:
Sledování průniku nativních a kryokonzervovaných spermií ovulačním hlenem pomocíKremerova testu.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň.Metodika: Ovulační hlen byl získán od 73 žen ze specializované Poradny pro imunologii reproduk-ce Gynekologicko-porodnické kliniky v Plzni. Nativní spermie byly odebrány v téže poradně,kryokonzervované pouze ve vlastní seminální plazmě (v tekutém dusíku, -196 °C) byly získány zespermabanky naší kliniky. Vzdálenost penetrace spermií v centimetrech od startu byla odečítánapod inverzním mikroskopem za 30, 60, 90 a 120 minut. Současně byl sledován charakter a trvánípohybu spermií.Výsledky: Penetrace nativních spermií byla ve všech časových intervalech vyšší než u kryokon-zervovaných. Čerstvé spermie měly vyšší penetrabilitu, motilitu a životaschopnost. Spermie kryo-konzervované pouze ve vlastní seminální plazmě měly sledované parametry prokazatelně nižší.Přesto lze i tyto spermie s úspěchem použít při homologní či heterologní inseminaci nebo přímopři IVF, neboť tyto spermie neztratí svoji enzymatickou a zbývající energetickou výbavu průni-kem cervikálním kanálem.Závěr: Kremerův test patří mezi spolehlivé metody penetrační schopnosti nativních i kryokonzer-vovaných spermií.

Klíčová slova:
Kremerův test, spermie, ovulační hlen


Authors: J. Šemberová;  M. Pískatá;  Z. Ulčová-Gallová;  K. Křižanovská;  L. Netrvalová;  J. Kučerová;  Z. Rokyta
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (2): 89-92
Category:

Overview

Objective:
The penetration of native and cryopreserved human spermatozoa into cervical mucus –the Kremer’s test.Design: Retrospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty, Charles University andFaculty Hospital, Plzeň.Methods: Human cervical mucus was collected from 73 women visiting the Division of immunolo-gy of reproduction, Department of Obstetrics and Gynaecology in Plzeň. Native spermatozoa wasobtained from the patients of the Division of Immunology of Reproduction as well. Cryopreservedonly in its seminal plasma was obtained from the spermabank of our department. The distance ofpenetration in centimetres from the start was examined in inverse microscopy after 30, 60, 90 and90 minutes. Also the character and duration of the sperm motility was analyzed.Results: The penetration of native spermatozoa was higher than the penetration of cryopreservedspermatozoa in each case. The native spermatozoa had a higher penetrability, motility and life-ability. Spermatozoa preserved only in its seminal plasma had the parametres demonstrablylower. Nevertheless these spermatozoa can be successfully used for homologue or heterologue insemination or for IVF because these spermatozoa do not loose its enzymatic and remainingenergetic equipment by penetration the cervical canal.Conclusion: The Kremer’s test belongs to the reliable methods of penetration ability of native andcryopreserved sperms.

Key words:
Kremer’s test, sperm, ovulatory mucus

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account