Treatment of Genuine Urinary Stress Incontinencein Women by Periurethral Implants


Léčba stresové inkontinence moči u žen pomocíperiuretrálních implantátů

Cíl:
Poskytnout ucelenou informaci o problematice léčby stresová inkontinence u žen pomocíperiuretrálních implantátů.Typ studie: Přehledný článek. Název a sídlo pracoviště: Klinika gynekologie a porodnictví 1. LF UK a FN Na Bulovce se podílína klinickém testování nového materiálu pro periuretrální implantaci (metakrylát – vyvinutýÚstavem makromolekulární chemie ČSAV).Předmět a metoda: Současné literární zdroje – výčet materiálů, které byly a jsou k tomuto účeluvyužívány, představuje metodiku jejich aplikace, shrnuje možné komplikace a uvádí nejdůležitěj-ší klinické studie se záměrem pokusit se o srovnání účinnosti jednotlivých metod.Závěr: Aplikace periuretrálních implantátů se jeví jako užitečná alternativa v léčbě stresové in-kontinence moči u žen, a to zejména u těch, kde není možno využití jiných metod léčby nebo kdetyto metody nebyly dostatečně účinné.

Klíčová slova:
inkontinence moči, stresová inkontinence, defekt sfinkteru uretry, defekt vnitřníhosvěrače uretry, periuretrální implantát, injekční terapie, kolagen, autologní tuk, teflon, DiHA,makroplast, metakrylát


Authors: D. Kolařík;  V. Šimon;  M. Otčenášek;  A. Martan ;  M. Halaška;  J. Mašata
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika UK, 1. LF a FN Na Bulovce, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Halaška, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (2): 82-89
Category:

Overview

Objective:
The aim of this article is the comprehensive information about different bulking subs-tances and their use for the treatment of genuine stress urinary incontinence in women.Design: The review sumarizes various materials used for this purpose, methods of their applica-tion, possible complications and results of clinical studies of implants.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology of Charles University and Faculty HospitalBulovka takes part in the development of the new metacrylate of Czech origine.Subject and Method: Current scientific literature as listed in the article.Conclusion: Implants seem to be a useful alternative method in the treatment of the genuinestress incontinence in women.

Key words:
urinary incontinence, sphincter deficiency, periurethral implant, injection therapy,collagen, autologous fat, teflon, DiHA, macroplastique, methacrylate

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account