Prediction of Prematurity: Multi-dimensional Analysisof a Prospective Clinical Study


Predikce předčasného porodu – multifaktoriální analýzaprospektivní klinické studie

Cíl studie:
Zjistit, které z vybraných anamnestických, laboratorních a ultrasonografických (USG)parametrů mohou přispět k predikci prematurity.Typ studie: Prospektivní observační klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: 349 žen s jednočetným těhotenstvím bylo sledováno od poloviny II. trimestru do koncegravidity. U každé těhotné byla stanovena anamnestická data (věk, parita, pregravidní BMI,hmotnostní přírůstek do 20. týdne, významné anamnestické riziko, abúzus cigaret, symptomyrizikového těhotenství do 20. týdne), laboratorní data (sérové koncentrace AFP, hCG a uE3 /tri-ple test/ v 16. týdnu, krevní obraz a koncentrace feritinu v 18.–20. týdnu, kultivace stěru z dělož-ního hrdla v 34.–36. týdnu) a USG (transvaginální cervikometrie a dopplerovská flowmetrieděložních tepen v 18.–20. týdnu). Pomocí jednorozměrné i multifaktoriální analýzy byla testovánazávislost dokončeného týdne těhotenství a předčasného porodu (před ukončeným 37. týdnem) navýše uvedených parametrech.Výsledky: Studii dokončilo 314 žen. Prokázali jsme významnou závislost prematurity na následují-cích markerech: symptomy rizikového těhotenství do 20. týdne (RR 2,94), abnormální výsledektriple testu (RR 4,63), kultivační průkaz patogenů z děložního hrdla (RR 5,49), USG stanovenádélka hrdla (p

Klíčová slova:
cervikometrie, multifaktoriální analýza, predikce, prematurita, screening


Authors: M. Mára;  A. Dohnalová;  Z. Žižka;  L. Haaková;  Z. Hájek;  P. Calda ;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika UK 1. LF a VFN, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. Fyziologický ústav, UK 1. LF , Oddělení kybernetiky, přednosta prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (2): 58-69
Category:

Overview

Objective:
To evaluate, which of selected anamnestic, laboratory and ultrasonographic (USG)parameters could contribute to the prediction of prematurity.Design: Prospective, observational, clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1stFaculty of Medicine and the General Facul-ty Hospital, Charles University, Prague. Methods: 349 women with the singleton pregnancy were followed from the half of the 2ndtrimes-ter untill the end of gestation. At each woman the anamnestic (age, parity, pregravid BMI, weightgain untill 20thweek, significant risk from patient’s history, cigarette smoking, risk pregnancysymptoms untill 20thweek), laboratory (maternal serum concentration of AFP, hCG, and uE3/triple test/ at 16thweek, the blood count and ferritin concentration at 18th–20thweek, bacteriolo-gical cultivation of the smear from the cervix at 34th–36thweek), and USG (transvaginal cervico-metry and doppler flowmetry of the uterine arteries at 18th–20thweek) data were established.With the aid of one-dimensional and multi-dimensional analysis the dependence of completedgestational age and preterm delivery (before completed 37thweek) on above mentioned parame-ters was tested.Results: 314 women completed the study. We proved a significant dependence of prematurity onthe following markers: risk pregnancy symptoms until 20thweek (RR 2.94), abnormal triple test(RR 4.63), cultivation of pathogens from the cervix (RR 5.49), USG established cervical length(P

Key words:
cervicometry, multi-dimensional analysis, prediction, prematurity, screening

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account