PretermRupture of Membranes after Amniocentesis in the 2nd Trimesterand Evaluation of Fibrin Sealing: Case Report


Predčasnýodtok plodovej vody po amniocentéze v II. trimestri a úspešnévyužitie fibrínového lepidla – kazuistika

Cieľ práce:
Posúdiť využitie fibrínového lepidla pri predčasnom odtoku plodovej vody po amnio-centéze vo včasnom II. trimestri.Typ práce: Kazuistika.Názov a sídlo pracoviska: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK NsP Ružinov, Bratislava,Department of Obstetrics and Gynecology, Spectrum Health – Blodgett Campus, Grand Rapids,USA.Predmet a metóda práce: V kazuistike autori referujú o prípade využitia fibrínového lepidla (Tis-sucol KIT, Immuno, A) u predčasného odtoku plodovej vody po amniocentéze v II. trimestri. Lepe-nie bolo vykonané 15 dní po amniocentéze v 19+0 týždni gravidity. Tehotnosť bola ukončená persectionem caesaream v 34. týžni gravidity, 98 dní po lepení plodových obalov. Dieťa po pôrode jehemodynamicky a respiračne stabilizované, bez klinických alebo laboratórnych príznakov infek-cie. Neboli zistené žiadne deformity skeletu ani žiadne príznaky teoretických nežiadúcich účin-kov fibrínového lepidla. Neurologické vyšetrenie v 3 mesiacoch dieťaťa zaznamenávapsychomotorický vývoj v medziach normy.Záver: Perinatálne výsledky sledovanej tehotnosti a vývoj dieťaťa za prvé 3 mesiace hodnotímepozitívne.

Klíčová slova:
amniocentéza, predčasný odtok plodovej vody, fibrínového lepidlo, Tissucol


Authors: Ľ. Janek;  M. Križko;  V. Ferianec;  K. Holomáň;  B. Čižmár
Authors‘ workplace: II. gynekologicko-pôrodnická klinika LFUK, NsP Ružinov, Bratislava, prednosta prof. MUDr. K. Holomáň, CSc. Department of Obstetrics and Gynecology, Spectrum Health – Blodgett Campus, Grand Rapids, USA, prednosta: Newton Ch. W., MD
Published in: Ceska Gynekol 2002; (2): 71-74
Category:

Overview

Objective:
The aim of this study was to evaluate fibrin sealing in management of prematurerupture of membranes after amniocentesis in early second trimester.Design: Case report.Setting: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK NsP Ružinov, Bratislava; Department of Ob-stetrics and Gynecology, Spectrum Health – Blodgett Campus, Grand Rapids, USA.Subject and Method: In this case report authors report the use of fibrin sealant (Tissucol KIT,Immuno, A) in management of premature rupture of membranes after genetic amniocentesis. The sealing was performed in 19 + 0 week of pregnancy, 15 days after amniocentesis. The pregnancywas terminated by caesarean section in 34-th week, 98 days after sealing. The newborn was instable condition, without clinical or laboratory signs of infection. No sceletal deformities or ad-verse efects of fibrin sealant were observed. Neurological examination in 3 month of age evalua-tes the psychomotorical development as normal.Conclusion: We consider the perinatal outcome of this pregnancy as positive.

Key words:
fibrin sealant, preterm rupture of maembranes, amnicentesis, Tissucol

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account