Does Oocyte Retrieval Influence the Following Morphological Quality of Embryos?


Ovlivňuje počet získaných oocytů při ovariální punkci následnou morfologickou kvalitu embryí?

Cíl studie:
Ověřit, zda počet získaných oocytů při ovariální punkci má vliv na následnou morfologickou kvalitu transferovaných embryí a na úspěšnost IVF léčby.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie, Zlín.

Metodika:
Sledovaný soubor tvoří 837 IVF léčebných cyklů s embryotransferem, které byly provedeny blastov období VI/2002 – XII/2004. Byl sledován počet získaných oocytů při ovariální punkci, následná morfologická kvalita transferovaných embryí, počet klinických gravidit. Výsledky: Zjistili jsme, že v cyklech s vyšším počtem získaných oocytů (7 oocytů a více) byla signifikantně častěji (59,2 % cyklů, p<0,001) transferována embrya morfologicky kvalitní ve srovnání s cykly s nižšími počty získaných oocytů (1–6 oocytů) (30,4 % cyklů). Morfologicky abnormální embrya byla v cyklech s vyššími zisky oocytů transferována signifikantně méně často (13,1 % cyklů, p<0,001) ve srovnání s cykly s nižšími zisky oocytů (34,8 % cyklů). V cyklech se ziskem 16–18 oocytů byla morfologicky kvalitní embrya transferována v 67,4 % cyklů (p=0,002). S rostoucím ziskem oocytů klesá počet cyklů s transferovanými morfologicky abnormálními embryi (p=0,002). Nejvíce klinických gravidit bylo dosaženo v IVF léčebných cyklech se ziskem 16–18 oocytů (v 50,0 % cyklů bylo dosaženo klinické gravidity, p<0,001).

Závěr:
Výsledky práce ukazují, že počet získaných oocytů při ovariální punkci má vliv na následnou morfologickou kvalitu transferovaných embryí. V IVF cyklech s vyššími počty získaných oocytů se častěji transferují morfologicky kvalitní embrya, která mají vyšší implantační potenciál. Počet a kvalita získaných oocytů se dá do určité míry ovlivnit typem a dávkováním hormonální stimulace, která by měla co nejvíce vyhovovat konkrétní pacientce.

Klíčová slova:
počet získaných oocytů, morfologická kvalita embryí, klinická gravidita


Authors: K. Tvrdoňová;  L. Pilka;  D. Rumpík;  L. Poláková
Authors‘ workplace: Klinika reprodukční medicíny a gynekologie, Zlín, vedoucí lékař prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(5): 335-342
Category: Original Article

Overview

Objective:
To verify that the number of retrieved oocytes influence the following morphological quality of transferred embryos and the success of IVF treatment.

Design:
A retrospective study.

Setting:
Clinic of assisted medicine and gynecology, Zlin.

Methods:
By observing the collection is composed of 837 IVF cycles with embryotransfer, which were practised between June 2002 and December 2004. To observe the number of retrieved oocytes, following morfological quality of transferred embryos, (number of clinical pregnancies).

Results:
We found that in cycles with more retrieved oocytes (7 oocytes and more), there were embryos of first morphological quality transferred significantly more frequently (59.2% cycles, p<0.001) than in cycles with 1–6 retrieved oocytes. Morphologicaly abnormal embryos were found in cycles with more retrieved oocytes (7 oocytes and more) and transferred significantly less frequently (13.1% cycles, p<0.001) than in cycles with 1–6 retrieved oocytes (34.8% cycles). We have found that on the retrieval of 16–18 oocytes, there were embryos of first morphological quality transferred in 67.4% cycles of treatment (p=0.002). The number of cycles with transferred morphological abnormal embryos is decreasing in relation with increase of oocyte retrieval (p=0.002). Most of clinical pregnancies were achieved in IVF cycles with retrieval of 16–18 oocytes (clinical pregnancies was achieved in 50.0% cycles, p<0.001).

Conclusion:
The results show that the number of retrieved oocytes was influenced following morphological quality of transferred embryos. In IVF cycles with more retrieved oocytes there are transferred embryos of first morphological quality more frequently. These embryos have higher implantation potential. The number and quality retrieved oocytes are possibly more effective with type and dosing of hormonal stimulation, which should be suitable for every patient.

Key words:
number of retrieved oocytes, morphological quality of embryos, clinical pregnancy


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 5

2005 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account