Pregnancy and Labor after Combined Pancreas – Kidney Transplantation in Czech Republic


Těhotenství a porod po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu v České republice

Cíl studie:
Informovat o prvních vlastních zkušenostech a současných názorech na vedení těhotenství a porodu po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu.

Typ studie:
Přehledový článek a kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Výsledky a závěry:
Těhotenství a porody po orgánových transplantacích nejsou časté. Největší zkušenosti jsou dosud u žen po transplantaci ledvin, menší již po transplantaci ostatních solidních orgánů. V ČR se v současné době provádí okolo 25 transplantací pankreatu ročně. V roce 2002 a 2003 jako první v ČR spontánně otěhotněly a porodily 2 ženy po kombinované transplantaci pankreatu a ledviny při chronické imunosupresivní léčbě (Prograf, Imuran, Prednison). Jednočetná těhotenství byla vedena jako vysoce riziková v regionálním perinatologickém centru ve spolupráci s transplantačním a diabetologickým centrem. Obě těhotenství byla ukončena předčasně císařským řezem z porodnické indikace. Byly porozeny 2 zdravé děti. Těhotenství našich 2 pacientek neovlivnilo funkci transplantovaných orgánů a vývoj obou dětí je normální.

Klíčová slova:
transplantace, pankreas-ledvina, těhotenství, porod


Authors: J. Živný 1;  M. Adamec 2;  T. Pařízek 1;  Z. Hájek 1;  J. Cindr 1,4;  J. Saudek 3;  Š. Vítko 4
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 2;  Klinika diabetologie IKEM, Praha 3;  Transplantační centrum IKEM, Praha 4
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(5): 362-366
Category: Original Article

Overview

Objective:
To inform about the first own experiences and to present opinion on leading pregnancy and delivery after a combined pancreas and kidney transplantation.

Design:
Case report and review article.

Setting:
Department of Obstetric and Gynecology, 1st Medical Faculty of the Charles University and General Faculty Hospital, Prague.

Results and conclusions:
Pregnancies and deliveries after the transplantation of solid organs are not common. Mostly there are experiences with women after kidney transplantation, smaller or no experiences are with women after transplantation of other solid organs. About 25 pancreas transplantation per year are performed in the Czech republic. Two women after the combined kidney and pancreas transplantation were the first in Czech republic to get pregnant spontaneously and delivered by using a chronic immunosupressive therapy (Prograf, Imuran, Prednison) in 2002 and 2003. These single pregnancies were led as a high-risk pregnancy in Regional Perinatology Center in collaboration with Transplant and Diabetic Center. Both pregnancies were termined from the obstetrical indication before the term by cesarean section. Both children were healthy. The pregnancy of both patients has not affected the function of the transplanted organs and development of both children has been normal.

Key words:
transplantation, kidney-pancreas, pregnancy, delivery


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 5

2005 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account