Reimplantation of Heart Valve Prosthesis at the 25th Week of Gestation


Reimplantace umělé srdeční chlopně ve 25. týdnu těhotenství

Cíl studie:
Popis těhotenství u pacientky s trombózou umělé srdeční chlopně a její reimplantací ve 25. gestačním týdnu s využitím mimotělního oběhu, během kterého došlo k intrauterinnímu úmrtí plodu.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol, Praha, Kardiochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Klinika kardiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha.

Předmět a metoda studie:
Pacientka ve věku 24 let, primigravida, přijata na koronární jednotku ve 25. g. t. pro blokádu mechanické chlopenní náhrady, NYHA IV, levostranné srdeční selhávání, plicní edém. Pro podezření na trombózu umělé srdeční chlopně za nedostatečné antikoagulační terapie v těhotenství bylo rozhodnuto o reimplantaci chlopně s využitím mimotělního oběhu, i přes možná rizika pro plod. Během kardiochirurgického výkonu byla potvrzena trombóza a úspěšně provedena výměna chlopně. Po napojení pacientky na mimotělní oběh došlo k bradykardii a intrauterinnímu úmrtí plodu. Vzhledem ke koagulační a oběhové nestabilitě pacientky vyžadovalo odumření plodu další řešení, v úvahu přicházelo pouze ukončení těhotenství per sectionem minor. V časovém odstupu 6 hodin byl vybaven císařským řezem mrtvý plod 850 g. Pooperační průběh bez vážnějších komplikací.

Závěr:
Ve 25. týdnu těhotenství byla provedena reimplantace umělé srdeční chlopně z vitální indikace. Plod po převedení matky na mimotělní oběh odumřel. Při propuštění byla pacientka kardiopulmonálně kompenzovaná.

Klíčová slova:
gravidita, umělá srdeční chlopeň, trombóza, reimplantace, mimotělní oběh


Authors: O. Zbuzková 1;  T. Binder 1;  M. Halaška 1;  M. Horáček 2;  P. Pavel 3;  J. Popelová 4;  I. Hadačová 5
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. K. Cvachovec, CSc. 2;  Kardiochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta MUDr. P. Pavel 3;  Klinika kardiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Veselka, CSc. 4;  Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha, primářka MUDr. I. Hochová 5
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(5): 367-369
Category: Original Article

Overview

Objective:
Pregnancy in a woman with thrombosis of heart valve prosthesis at the 25th week of gestation and fetal death during reimplantation of prosthesis with the use of extracorporeal circulation.

Subject:
Case report.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, 2nd Medical Faculty of Charles University, Motol Hospital, Prague.

Subject and Method:
Patient L. Š., 24 years old, first pregnancy, admitted to coronary heart unit at the 25th week of gestation with a blocked heart valve prosthesis, NYHA IV, left heart failure, and pulmonary edema. There was an insufficient anticoagulation therapy during pregnancy and a thrombosis of the prosthetic heart valve was suspected from that reason. Reimplantation of a prosthetic heart valve with the use of extracorporeal circulation was indicated in spite of a possible risk for the fetus. The thrombosis was confirmed during cardio surgical operation and a change of the prosthesis was successfully performed. After the patient was converted to extracorporeal circulation, bradycardia and intrauterine fetal death occurred. With regard to the patient’s coagulation and circulatory instability, further management was necessary because of fetal death – termination of pregnancy by minor caesarean section was the only alternative. Six hours later an 850 g weight dead fetus was delivered. There were no serious complications during the postoperative period.

Conclusion:
Reimplantation of a prosthetic heart valve from vital indication was performed at the 25th week of gestation. After conversion of mother to extracorporeal circulation, fetal death occurred. The patients was released with satisfactory cardiopulmonal compensation.

Key words:
pregnancy, prosthetic heart valve, thrombosis, reimplantation, extracorporeal circulation


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 5

2005 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account