Assisted Reproduction in Patients with Food Intake Disorders – Clinical and Ethical Aspects


Asistovaná reprodukce u pacientek s poruchou příjmu potravy – klinické a etické aspekty

Asistovaná reprodukce je určena k léčbě neplodnosti v těch případech, kdy jiné metody léčby infertility nejsou možné nebo úspěšné. U poruch příjmu potravy jsou sekundární poruchy fertility při léčbě základního onemocnění plně reverzibilní. Asistovaná reprodukce by neměla být použita u pacientek, které mají příznaky poruchy příjmu potravy a odmítají léčbu tohoto onemocnění. U takových pacientek by mělo být těhotenství a léčba infertility kontraindikované. Dvě kazuistiky dokládají negativní důsledky asistované reprodukce u pacientek s mentální anorexií.

Klíčová slova:
Úmluva Rady Evropy o biotice, asistovaná reprodukce, poruchy fertility, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, body mass index (BMI)


Authors: P. Uhlíková 1;  H. Papežová 1;  E. Malá 2;  D. Valentová 3;  K. Řežábek 4
Authors‘ workplace: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. 1;  Dětská psychiatrická klinika FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Hrdlička, DrSc. 2;  Psychiatrická klinika FN, Brno, přednostka prof. MUDr. E. Češková, DrSc. 3;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 4
Published in: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 339-341
Category: Original Article

Overview

Fertilization treatment is established therapy of infertility in the cases, where other approaches have failed or were impossible. In eating disorders, majority of fertility problems has been secondary and so fully reversible if appropriately treated. Fertilization treatment should not be used in patients refusing the psychological treatment of the illness. In patients in active phase of the illness fertility treatment at fertility are contra-indicated. Two cases of negative impact of fertility treatment in patients with anorexia nervosa are presented.

Key words:
The Council of Europe Convention, assisted reproduction, food intake disorders, mental anorexia, mental bulimia, body mass index (BMI – weight [kg]/ height [m2])


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account