Etiopathogenesis of the Prolapsed Vaginal Vault after Hysterectomy


Etiopatogeneze prolapsu pochvy po hysterektomii

Cíl studie:
Určit hlavní etiopatogenetické faktory, které se podílejí na rozvoji prolapsu pochvy po hysterektomii.

Metodika:
Na souboru 51 nemocných, které byly na klinice léčeny pro vaginální prolaps po hysterektomii v letech 2001-2005, jsme provedli rozbor relevantních faktorů, které se mohly podílet při vzniku a rozvoji této pooperační komplikace. Údaje byly získány retrospektivně ze zdravotnické dokumentace a dále doplněny údaji z rozeslaných dotazníků.

Výsledky:
Na vzniku prolapsu pochvy po hysterektomii se podílejí faktory, které je možno rozdělit do 3 skupin:

Chyby v operační technice a komplikace v pooperačním období.

Vrozené dispozice nemocných.

Vliv nepříznivých vnějších faktorů.

Závěr:

Na etiopatogenezi prolapsu pochvy po hysterektomii se podílí celá řada faktorů, z nichž nejdůležitější jsou vrozená insuficience vazivových tkání, nesprávná operační technika a působení nepříznivých vlivů v následném pooperačním období.

Klíčová slova:
hysterektomie, prolaps pochvy, etiopatogeneze


Authors: M. Kudela;  D. Ondrová;  P. Hejtmánek
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 329-332
Category: Original Article

Overview

Objective:
To determine the main etiopathogenic factors which may participate in the development of vaginal prolapse after hysterectomy.

Design:
A retrospective study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty of the Palacký University and University Hospital, Olomouc.

Methods:
The analysis of relevant factors which can participate in the origin and development of vaginal prolapse was carried out on the group of 51 patients treated for vaginal prolapse after hysterectomy performed in the years 2002 to 2005. The data were retrieved retrospectively from medical documentation and appended by the information obtained from questionnaires send to the patients.

Results:
Factors participating in the development of vaginal prolapse can be divided into 3 groups: 1. Mistakes in surgical technique and complications in the post-operative period, 2. inherited qualities of patients, and 3. impact of adverse external factors.

Conclusions:
Several factors are involved in the etiopathogenesis of vaginal prolapse, the most important of which are the inherited qualities of patients, incorrect surgical technique and adverse outcome in the post-operative period.

Key words:
hysterectomy, vaginal prolapse, etiopathogenesis


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account