Fertility Sparing Surgery in Early Cervical Cancer Today and Tomorrow


Fertilitu zachovávající operace u časného stadia karcinomu děložního hrdla dnes a zítra

Cíl studie:
Popis a zhodnocení vlastního protokolu konzervativních, fertilitu zachovávajících operací v léčbě časného stadia karcinomu děložního hrdla a jeho srovnání s nejčastěji používanými protokoly a jejich reprodukčními a onkologickými výsledky.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha.

Soubor a metodika:
Do prospektivní studie bylo zařazeno 24 žen (6 stadia T1A2 a 18 stadia T1B1) splňující vstupní kritéria (největší rozměr nádoru do 20 mm, infiltrace do méně než poloviny stromatu hrdla, normální hladina SCC, informovaný souhlas). Minimální doba sledování od operace byla 24 měsíců. Ve studii byl popsán terapeutický protokol, vyhodnoceny onkologické a reprodukční výsledky léčby a provedena komparace s ostatními fertilitu zachovávajícími chirurgickými postupy.

Výsledky:
U čtyř žen (16,7 %) bylo pomocí peroperačního histopatologického vyšetření (frozen section - FS) detekováno metastatické postižení sentinelových lymfatických uzlin. V jednom případě (4,1 %) byla po 14 měsících od operace nalezena recidiva v oblasti děložního istmu, ale pacientka podstoupila chemoradioterapii a po 36 měsících je v kompletní remisi. V souboru 15 žen plánujících graviditu jich dosud otěhotnělo celkem 11. Z osmi porodů (jeden v 24. týdnu – 650 g, jeden v 34. týdnu – 2240 g, jeden v 36. týdnu – 2700 g, pět mezi 37. a 39. týdnem) se narodilo pouze jedno dítě v pásmu extrémní prematurity.

Závěr:
Detekce sentinelových uzlin s pomocí peroperačního histopatologického vyšetření a jejich následného sériového zpracování spolu s dvojkrokovým režimem léčby zvyšuje efektivitu fertilitu zachovávajících operací. Méně radikální chirurgický výkon na děložním hrdle: rekonizace (u stadia IA2) nebo simplexní trachelektomie (u časného stadia TlB1) s negativním výsledkem laparoskopické lymfadenektomie má srovnatelné onkologické výsledky jako radikální trachelektomie nebo abdominální radikální trachelektomie. Úspěšnost otěhotnění a průběh těhotenství, zejména s ohledem na porod donošeného plodu, je po léčbě časného stadia karcinomu děložního hrdla pomocí našeho postupu nejlepší, přičemž velmi dobré výsledky jsou publikovány i u žen po radikálních trachelektomiích. Po abdominálních radikálních trachelektomiích jsou dosud publikované výsledky neuspokojivé.

Klíčová slova:
cervikální karcinom, sentinelové uzliny, laparoskopická lymfadenektomie, trachelektomie, těhotenství


Authors: L. Rob 1 ;  M. Charvát 1;  H. Robová 1 ;  M. Pluta 1;  P. Strnad 1;  M. Hrehorčák 1;  J. Kačírek 1;  R. Chmel 1 ;  P. Škapa 2;  K. Táborská 3
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. 2;  Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc. 3
Published in: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 302-307
Category: Original Article

Overview

Objective:
Describtion and evaluation of proposed protocol for conservative, fertility sparing surgeries in the treatment of early stages of cervical cancer and its comparison to most frequently used protocols regarding its reproductive and oncological outcomes.

Design:
Prospective clinical study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University Prague, 2nd Medical Faculty, University Hospital Motol.

Patients and Methods:
24 patients that fitted into the inclusion criteria were recruited in the study (6 in stage T1A2 and 18 T1B1). Inclusion criteria were: tumor less than 20 mm in largest diameter, less than 1⁄2 of the stromal invasion, SCC serum levels within normal range, signed informed consent. Minimum follow up was 24 months. Described therapeutic protocol, evaluation of oncological and reproductive outcomes and comparison with different fertility sparing regimens were performed.

Results:
In four cases (16.7%) peroperative histopatghological evaluation (frozen section: FS) detected metastatic involvement of lymphatic nodes. In one case (4.1%) following 14 months since initial surgery, reccurent disease in uterine isthmus was detected. The patient underwent chmotherapy and she is 36 months in complete remission. In the series of 15 women planning pregnancy 11 subjects become pregnant so far. Eight deliveries occurred (one in 24th week of gestation – 650g, one in 34w – 2240g, one in 36w – 2700g and five between 37 - 39w). Only one newborn was delivered in the cathegory of extreme prematurity.

Conclusion:
Sentinel node detection involving peroperative histopathological evaluation followed by subsequent serial processing and together with 2-step therapeutic management increases efectivity of fertility sparing surgeries. Less radical surgery on uterine cervix: reconisaton (in stage IA2) or simple trachelectomy (in early stage T1B1) with negative finding after laparoscopic lymph node dissection has comparative results with radical trachelectomy and abdominal radical trachelectomy. Pregnancy rates and pregnancy outcomes particularly regarding in term delivery is the best after treatment of early stages of cervical cancer using proposed protocol, while very promising results are published in studies with radical vaginal trachelectomy as well. Results published for the patients treated with abdominal radical trachelectomy are unsatisfactory.

Key words:
cervical cancer, sentinle lymph nodes, laparoscopic lymphadenectomy, trachelectomy, pregnancy


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account