Preperitoneální laparoskopickáretropubická kolposuspenze v léčbě stresovéinkontinence: Mesh & Tacker technika


Preperitoneal Laparoscopic RetropubicColposuspension in the Treatment of StressIncontinence: Mesh & Tacker Technique

The Burch procedure has enjoyed in the last decade a favourable status among open surgicalrepairs for stress urinary incontinence. In the last few years this technique was adapted forendoscopic aplication. This results in decreased recovery time and diminished postoperativepatients discomfort. This endoscopic procedure was further simplified by means of extraperitone-al approach and through the use of Mesh & Tacker technique. This enables a high quality durablecolposuspension in significantly shortened operational time.Objective: Evaluation of preliminary results and experiences of the abovementioned new laparos-copic extraperitoneal approach in the treatment of stress incontinence.Setting: Department of Gynaecology and minimally invasive surgery Na Homolce Hospital.Design: Prospective pilot study.Methods: The patients with stress incontinence proven clinically and by means of urodynamicinvestigation (cystometry, stress profilometry and uroflowmetry) were included in the study. TheRetzius space was dissected laparoscopically via preperitoneal distention balloon (PDB, OriginMedsystems). Colpofixation to Coopers ligaments was achieved by means of Mesh & Tacker tech-nique, e.g. polypropylen Mesh and aplicator of helicose spirals (Origin Medsystems).Results: In this pilot study of initial 8 patients we may conclude that the abovementioned methodis promising. Of note is shortened operational time (35 min), easy performance without necessityof laparoscopic endosuturing and minimal tissue damage. The small amount of patients and shortfollow up period would not allow definite conclusions but all the patients are sofar fully conti-nent.

Key words:
stress incontinence, Burch, laparoscopy, preperitoneal and transperitoneal approach,Mesh & Tacker


Autoři: P. Bartoš;  Z. Zelenka
Působiště autorů: Oddělení gynekologie a minimálně invazivní chirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta MUDr. P. Bartoš, M. MED
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (5): 322-325
Kategorie: Články

Souhrn

Burchova kolposuspenze, která byla velmi oblíbenou mezi klasickými otevřenými chirurgickýmitechnikami pro řešení stresové inkontinence, byla v posledních několika letech modifikována proendoskopickou aplikaci. Pozitivními výsledky jsou zejména snížená doba rekonvalescence a sní-žení pooperačního diskomfortu. Endoskopický zákrok je dále zjednodušen extraperitoneálnímpřístupem a použitím Mesh & Tacker techniky. To umožňuje provedení kvalitního závěsu vevýznamně zkráceném operačním čase.Cíl studie: Zhodnocení úvodních výsledků a zkušeností výše uvedeného nového laparoskopickéhoextraperitoneálního přístupu v řešení stresové inkontinence.Název a sídlo pracoviště: Oddělení gynekologie a minimálně invazivní chirurgie Nemocnice NaHomolce, Praha.Typ studie: Prospektivní pilotní.Metodika: K úvodnímu zhodnocení byly zařazeny pacientky se stresovou inkontinencí prokáza-nou klinicky a za pomoci urodynamických vyšetření (cystometrie, stresová profilometrie a uro-flowmetrie). K disekci Retziova prostoru byla použita laparoskopická technika pomocípreperitoneálního distenčního balonu (PDB, Origin Medsystems). Kolpofixace ke Cooperovýmvazům byla provedena pomocí techniky Mesh & Tacker, tj. polypropylenové síťky a aplikátoruhelikózních spirál (Origin Medsystems).Výsledky: V této pilotní studii u prvních 8 pacientek uzavíráme, že se jedná o velmi slibnou a zcelanovou minimálně invazivní techniku s výrazně zkrácenou operační dobou (35 minut), jednodu-chým provedením bez nutnosti laparoskopického endošití a s minimálním tkáňovým poškozením.Úvodní malý počet pacientek a krátká doba sledování zatím neumožňují definitivní závěry, i kdyžvšechny pacientky jsou zatím plně kontinentní.

Klíčová slova:
stresová inkontinence, Burch, laparoskopie, preperitoneální a transperitoneálnípřístup, Mesh & Tacker

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se