Effect of Oxygen Inhalation by the Mother on Valuesof Oxygen Saturation of the Mother (SpO2)and the Foetus (FSpO2)


Vliv inhalace O2 matkou na hodnotykyslíkové saturace rodičky (SpO2)a plodu (FSpO2)

Cíl studie:
Zhodnotit vliv různých koncentrací O2 vdechovaných matkou na hodnoty kyslíkovésaturace (SpO2 ) plodu a rodičky v průběhu I. a II. doby porodní.Typ studie: Prospektivní.Název a sídlo pracoviště: I. gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy uni-verzity, Obilní trh 11, Brno.Materiál a metodika: Do studie bylo zařazeno 17 nerizikových pacientek. Za současného sledová-ní kardiotokografu a fetální a adultní pulzní oxymetrie vdechovala rodička v desetiminutovýchintervalech pokojový vzduch (PaO2 21,3 kPa), kyslík nosními brýlemi (PaO2 40,5 kPa) a kyslíktěsnící O2 ventilmaskou (PaO2 101,3 kPa). Tento postup byl proveden v I. a ve II. době porodní.Výsledky: Nebyl zjištěn vliv různých koncentrací vdechovaného O2 na SpO2 rodičky, jak v I., takve II. době porodní. Průměrná hodnota SpO2 matky byla 99,3 ± 1,0 kPa. U plodu došlo v I. doběporodní ke zvýšení SpO2 o 0,6 ± 8,0 kPa při PaO2 40,5 kPa a o 7,8 ± 8,9 kPa PaO2 při 101,3 kPa O2vdechovaném matkou. Průměrná hodnota SpO2 plodu při pokojové koncentraci O2 v I. době po-rodní byla 45,4 ± 8,0 kPa a ve II. době porodní 43,9 ± 6,1 kPa. Rozdíl nebyl statisticky významný.Z technickým důvodů jsme nebyli schopni zhodnotit vliv různých koncentrací O2 vdechovanýchmatkou na SpO2 plodu ve II. době porodní.Závěr: Inhalace O2 rodičkou v různých koncentracích v průběhu I. a II. doby porodní nemá vlivna SpO2 matky. Hodnoty SpO2 plodu se statisticky významně zvyšují v průběhu I. doby porodnía to jak při PaO2 40,4 kPa tak 101,3 kPa ve vdechovaném vzduchu. Získané výsledky platí pouzepro pacientky a plody v průběhu fyziologického těhotenství a porodu.

Klíčová slova:
inhalace O2, fyziologické těhotenství, intrapartální fetální pulzní oxymetrie, kyslí-ková saturace


Authors: A. Roztočil;  J. Miklica;  P. Ventruba;  M. Kučera;  P. Kachlík *
Authors‘ workplace: I. gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova univerzita Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 393-397
Category:

Overview

Objective:
The aim of the study was to evaluate the impact of different concentrations of inspira-ted O2 on the SpO2 values of the foetus and the mother during the 1 st and 2 nd stages of labor.Design: Prospective study.Setting: 1 st Department of Gynecology and Obstetrics, Medical Faculty of Masaryk University,BrnoMethods: 17 non-risk patients were enrolled in the study. The SpO2 levels of the mother and thefoetus were monitored simultaneously in 10 min intervals with the room air inspiration entrain-ment O2 mask and the inflatable face mask during 1 st and 2 nd stages of labor.Results: No changes in maternal SpO2 values were revealed in the three different O2 inspirationregimens neither in the 1 st , nor in the 2 nd stages of labor. The mean value was 98 % ± 1.6 SD. As forthe foetus the SpO2 values were increased by 6 % (± 7.9 SD) after 40 % concentration of O2 and7.7 % (± 8.8 SD) after 98 % O2 inspiration during the 1 st stage of labour. These values have decrea-sed promptly after the cessation of the O2 inspiration. The mean SpO2 values at room O2 concen-tration were 46.3 % ± 7.9 SD for the 1 st stage of labor and 43.7 % ± 4.8 SD for the 2 nd stage of labor.Conclusion: The O2 inspiration during the labor has no impact on the maternal SpO2 values butincreases the SpO2 values of the foetus during the 1 st stage of labor. We were not able to evaluatethe impact of the O2 inspiration on foetal SpO2 values during the 2 nd stage of labor.

Key words:
O2 inspiration, no risk pregnancy, intrapartum foetal pulse oximetry, oxygen satura-tion

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account