Laparoskopie pro chronickou pánevní bolest – retrospektivníklinická studie


Laparoscopy on Account of Chronic Pelvic Pain: a RetrospectiveClinical Study

Objectives:
To analyze the laparoscopic findings in women with chronic pelvic pain (CPP). Toverify the possible predictive value of the anamnestic factors for the laparoscopically establisheddiagnosis.Design: A retrospective clinical trial.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, lst Faculty of Medicine and the GeneralFaculty Hospital, Charles University, Prague.Methods: We realized a detailed analysis of laparoscopies for CPP performed in our clinic in thelast 5 years. With the help of statistical analysis (c2) the possible influence of age, previoussurgical intervention, history of PID, dysmenorrhea, infertility, and some other factors on endoscopic finding was verified.Results: 480 laparoscopies for CPP were performed from the year 1995 to 1999. The most frequentfindings were adhesions (22.3%), endometriosis (20.4%), PID (17.7%), and normal finding (17.7%).In 53% of all cases the operative laparoscopic procedure was done, most frequently the adhesiolysis (62.2%). Only one serious complication during laparoscopy was recorded (0.21%).In women younger than 30 years endometriosis was the most frequent finding (22.8%), in womenolder than 30 pelvic adhesions were the most often (31.9%). Diversity of findings between thegroups was statistically significant (P < 0.0001). In patients with previous operation in pelvis theadhesions were found most frequently (46.2%). Diversity of findings in women with and withoutprevious operation was also significant (P < 0.0001). In women treated for PID, pelvic inflammation was found in 25.8%, but in 22.5% the finding was negative and in 20.2% the endometriosis wasdiagnosed. In these subgroups (women after and without treatment of PID) the diversity of findings was not significant (P < 0.1). In infertile women, suffering from CPP, PID was found mostfrequently (41.2%). A suspicion of chronic appendicitis was verified in 64.3%. In patients withdysmenorrhea, as well as in women suffering from dyspareunia, endometriosis was dominantfinding (30.4%, resp. 29.1 %).Conclusion: Laparoscopy for CPP is a safe and effective method for verifying and adequate therapy of as yet hidden pathological findings. With the help of anamnestic factors some laparoscopicfindings are predictible; although the sensitivity and specificity is very poor.

Key words:
chronic pelvic pain, laparoscopy, laparoscopic finding prediction


Autoři: M. Mára;  Z. Fučíková;  D. Kužel;  A. Dohnalová;  L. Haaková;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze – oddělení kybernetiky, přednosta prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (1): 38-46
Kategorie: Články

Souhrn

Cíle studie:
Analyzovat laparoskopické nálezy u žen s chronickou pánevní bolestí (CPP). Ověřitmožný prediktivní vliv anamnestických faktorů na laparoskopicky stanovenou diagnózu.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Provedli jsme podrobný rozbor laparoskopií provedených pro CPP na naší klinice zaposledních 5 let. Pomocí statistické analýzy (c2) jsme ověřovali vliv věku, předchozích operací,anamnézy PID, dysmenorey, sterility a některých dalších faktorů na endoskopický nález.Výsledky: V letech 1995–1999 bylo z indikace CPP provedeno 480 laparoskopií. Nejčastěji bylyzjištěny adheze (22,3 %), endometrióza (20,4 %), PID (17,7 %) a negativní nález (17,7 %). V 53 % bylproveden laparoskopický operační výkon, nejčastěji adheziolýza (62,2 %). Zaznamenali jsme jedinou závažnou peroperační komplikaci (0,21 %).U žen mladších 30 let byla nejčastějším nálezem endometrióza (22,8 %), u žen nad 30 let adheze(31,9 %). Rozdílnost nálezů v obou skupinách byla statisticky významná (p < 0,0001). U pacientekpo operaci v malé pánvi byly nejčastější adheze (46,2 %). Rozdílnost nálezů u žen po operacia u žen bez předchozí operace byla významná (p < 0,0001). U žen léčených pro PID byl nejčastějšípánevní zánět (25,8 %), v 22,5 % byl však nález negativní a ve 20,2 % byla zjištěna endometrióza.U těchto podskupin (ženy po léčbě, resp. bez léčby PID) nebyla různost nálezů statisticky signifikantní (p < 0,1). U sterilních žen s CPP bylo nejčastěji zjištěno PID (41,2 %). Suspektní chronickáappendicitida byla potvrzena v 64,3 %. U pacientek s dysmenoreou i u žen s dysparuenií dominovala endometrióza (30,4 %, resp. 29,1 %).Závěr: Laparoskopie u CPP je bezpečnou a efektivní metodou pro verifikaci a adekvátní terapiidosud skrytých patologických stavů. Pomocí anamnestických faktorů lze do jisté míry předvídatněkteré laparoskopické nálezy; senzitivita i specificita této predikce jsou však velmi nízké.

Klíčová slova:
chronická pánevní bolest, laparoskopie, predikce laparoskopického nálezu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se