Sérové koncentraceleptinu a solubilního leptinového receptoru u žen po bilaterálníovarektomii


Serum Concentrationsof Leptin and Soluble Leptin Receptor in Women after BilateralOvariectomy

Objective:
To determine whether the blood concentrations of leptin and soluble leptin receptor(LEPR) hang in women after bilateral ovariectomy, and whether there is a relationship betweenthe concentrations of leptin, LEPR and LH, FSH and 17 b-estradiol before and after castration.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, First Faculty of Medicine, Charles Universityand the General Faculty Hospital, Prague.Methods: 10 women of reproductive age (31–37 years) with a regular menstrual cycle were inclu-ded in the study. Blood samples were always taken during the follicular phase of the menstrualcycle and 5 days after bilateral ovariectomy. In 9 women, hysterectomy was performed with thebilateral ovariectomy. Evaluated parameters: leptin, soluble leptin receptor, FSH, LH, 17 b-estradiol and BMI. Serum soluble leptin receptor and leptin concentrations were determined usingcommercial ELISA kits. Serum concentrations of FSH, LH, and 17 b-estradiol were determinedusing commercial RIA kits.Results: We did not find any statistically significant changes in the concentration of leptin (8.9 ±5.5 vs 7 ± 5.6) and LEPR (16.2 ± 5.6 vs 20.9 ± 8.9) before and after surgical castration. After surgery,according to expectations, the concentration of LH and FSH significantly increased while theconcentration of 17 b-estradiol decreased (P < 0.05). Five days after surgical castration we foundonly a tendency toward decrease in the concentration of leptin and an increase in the LEPRconcentration. The differences were not statistically significant. Except for the positive correlation between leptin concentration and BMI, we did not find any statistically significant correlationbetween the concentrations of leptin and LEPR and any of the other evaluated parameters inboth groups.Conclusion: In our study, there was a significant decrease in 17 b-estradiol concentration fivedays after surgery. In contrast, the concentrations of FSH and LH significantly increased aftersurgery, which is in agreement with the expected endocrinological changes after ovariectomy.There was a tendency toward a decrease in serum concentrations of leptin and increase in serumconcentration of LEPR after surgery, but it was not statistically significant, which is in contrastto another study published regarding this topic.

Key words:
leptin, soluble leptin receptor, ovariectomy


Autoři: V. Eretová;  M. Haluzík ;  J. Svobodová;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Marek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (1): 20-23
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Zjistit, zda se mění koncentrace leptinu a solubilního leptinového receptoru (LEPR)v séru žen po bilaterální ovarektomii a zda existuje korelace mezi koncentracemi leptinu a LEPRs koncentracemi LH, FSH, 17 b-estradiolem a BMI před a po kastraci.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Do studie bylo zařazeno 10 normálně menstruujících žen ve fertilním věku. Odběry bylyprovedeny vždy ve folikulární fázi menstruačního cyklu a 5. den po bilaterální ovarektomii. Devíti ženám byla spolu s bilaterální ovarektomií provedena též hysterektomie. Byly stanovenyparametry: leptin, solubilní leptinový receptor, FSH, LH, 17 b-estradiol, BMI. Sérové koncentraceleptinu, solubilního leptinového receptoru byly zjišťovány pomocí komerčních kitů pro enzymoimunoanalýzu – ELISA. Sérové koncentrace FSH, LH a 17 b-estradiolu byly stanoveny pomocíkomerčních kitů pro radioimunoanalýzu.Výsledky: Neprokázali jsme statisticky významné změny v koncentraci leptinu (8,9 ± 5,5 vs 7 ± 5,6)a LEPR (16,2 ± 5,6 vs 20,9 ± 8,9) před a po chirurgické kastraci. Po operaci se podle očekávánívýznamně zvýšila koncentrace FSH a LH a naopak snížila koncentrace 17 b-estradiolu (p < 0,05).Pátý den po kastraci jsme zjistili pouze tendenci k poklesu koncentrace sérového leptinu a tendenci ke zvýšení koncentrace LEPR. Rozdíly nebyly statisticky významné. Kromě pozitivní korelace mezi koncentrací leptinu a BMI, jsme žádnou významnou korelaci mezi koncentracemileptinu a LEPR a ostatními sledovanými parametry v obou skupinách neprokázali.Závěr: Po operaci byla zjištěna tendence k poklesu koncentrace leptinu a zvýšení koncentraceLEPR v séru, která však nedosáhla statistické významnosti, na rozdíl od jiné publikované studieo této problematice. Hladiny 17 b-estradiolu 5. den po operaci signifikantně poklesly. HladinyFSH a LH se naopak po operaci signifikantně zvýšily, což je zcela v souladu s předpokládanýmiendokrinologickými změnami po ovarektomii.

Klíčová slova:
leptin, solubilní leptinový receptor, ovarektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se