Vaginální porod u primipara anální inkontinence


Vaginal Birth in Primiparas and Anal Incontinence

Structured AbstractObjective:
An investigation of incidence and degree of anal incontinence after vaginal deliveryamong primiparas and characterizing of the risk factors.Design: Prospective observational study.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, Charles University and Faculty Hospital Pilsen.Methods: 346 primiparas after consecutive vaginal delivery between May 2000 and February 2001were included. All delivered in lithotomy position. Questionnaires were sent few days after deliveryand then two and 6 - 9 months later. Analysis of the returned questionnaires. 28 obstetric parametersassessed.Results: 46.5% women responded. 23 women registered leakage of flatus before delivery.Twomonthspostpartum one (0.6%) patient reported fecal incontinence and 22 (14.3%) flatus incontinence denovo or impaired already present incontinence. 6 - 9 months after delivery the same patient (0.6%)reported fecal incontinence and 16 women (10.4%) incontinence of flatus. Ten of them felt impairedquality of life. Anal incontinence gradually improved during the time (in 76%). Risk factors ofdeveloping (worsening) of anal incontinence were antenatal anal incontinence (in two monthsperiod) and women weight (or BMI) measured at 6 - 9 months after birth. None of nine patients afterforceps delivery (Breus traction forceps) which responded reported signs of anal incontinence.Neither the range of episiotomy nor the length of perineum had any relation to the development ofanal incontinence. However episiotomy has been shown to be a protective factor of 3rd degree tearin primiparas (RR 0.24). Third degree tear was diagnosed in seven cases (2%), three out of 6 womenreported anal incontinence postpartum.Conclusion: This study shows relatively frequent development of flatus incontinence after vaginaldelivery in primiparas. These symptoms usually improve within the time. Only minimum of womenafter vaginal delivery suffers of fecal incontinence. 42% of women with anal incontinence feelimpaired quality of life. At the first postpartum check every woman should be asked, whether shehas any symptoms of anal or urine incontinence or impaired sexual health. If positive the answer,the woman should get information where to find a help.

Key words:
vaginal birth, anal incontinence, fecal incontinence, episiotomy, perineal injury, forceps


Autoři: V. Kališ;  P. Chaloupka;  J. Turek;  R. Suchá;  Z. Rokyta
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (5): 312-320
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Zjistit incidenci a stupeň anální inkontinence po vaginálním porodu mezi prvorodičkamia definovat sdružená rizika.Typ studie: Prospektivní observační studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN v Plzni, Plzeň.Metodika: Do studie bylo zahrnuto 346 prvorodiček po konsekutivním vaginálním porodu v období23. 5. 2000 až 12. 2. 2001. Všechny rodičky porodily v litotomické poloze. Dotazníky byly rozdányněkolik dní po porodu a znovu za 2 a za 6 - 9 měsíců po porodu. Pokud rodičky neodpověděly, bylyještě jednou obeslány. Analýza došlých záznamů. Hodnoceno: urgence bez úniku, únik plynů, únikřídké - tekuté stolice, únik tuhé stolice. Zahrnuto 28 porodnických parametrů.Výsledky: 46,5 % žen zodpovědělo dotazníky. Únik plynů již před porodem udalo 23 žen (15 %).2 měsíce po porodu měla 1 (0,6 %) pacientka symptomy fekální inkontinence a 22 (14,3 %) udalopříznaky úniku plynů de novo nebo jejich zhoršení. 6 - 9 měsíců postpartum stejná pacientkavykazovala příznaky fekální inkontinence (0,6 %) a 16 žen (10,4 %) únik plynů. 10 žen hlásilosníženou kvalitu života. Anální inkontinence se v průběhu času po porodu postupně zlepšuje(v 76 %). Rizikové faktory anální inkontinence 6 - 9 měsíců po porodu byly váha a BMI žen 6 - 9 měsícůpo porodu. Žádná z 9 pacientek po klešťovém porodu (Breusovy trakční kleště), které vrátilydotazníky, nenahlásily žádné symptomy anální inkontinence. Rozsah epiziotomie ani délka hrázeneměly vztah k vývoji postpartální anální inkontinence. Epiziotomie však byla protektivním faktoremruptury perinea 3. stupně (RR 0,24). Ruptura perinea 3. a většího stupně se vyskytla v 7 případech(2 %), 3 ze 6 pacientek (50 %) udaly anální inkontinenci po porodu.Závěr: Tato studie prokazuje poměrně častý únik plynů po vaginálním porodu u primipar. Tytosymptomy se většinou postupně zmírňují. Minimumžen po porodu trpí pravou fekální inkontinencí.42% žen s únikemplynů udává zhoršení kvality života. Při kontrole po šestinedělí by měla být každá žena dotázána na příznaky anální (tj. močové inkontinence). V pozitivním případě by měla býtpoučena, kam se může se svými problémy obrátit.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se