Zvyšuje klesající mortalita závažnouneonatální neurosenzorickou morbiditu?


Does Decreasing Mortality Increase Serious NeonatalNeurosensoric Morbidity?

Objective:
To investigate relation between the mortality and the incidence of serious neonatalneurosensoric morbidity in very low birth weight newborns (VLBWN, birth weigh < 1499 g) duringthe three periods as defined by different quality of the parinatal and neonatal care.Design: Retrospective analysis.Setting: Perinatal center of the General Faculty Hospital. 1st Medical Faculty Charles University,Prague.Subject and methods: All live-born VLBWN in 1987 - 2001 were divided according to their birth-dateto three five-year periods characterized by different quality of the perinatal and neonatal care.Ist period 1987 - 1991: the presurfactant aera with no standard use of antenatal steroids and withoutdefined border of the fetus viability; IInd period 1992 - 1996: the transient aera; IIIrd period 1997 -2001: the surfactant aera with standard use of the antenatal steroids, and defined border of the fetusviability. VLBWN were divided according to birth weight to three subgroups (p. h. < 750 g, p. h. = 750- 999 g, p. h. = 1000 - 1499 g).Mortality was defined by a death in our department until the discharge.VLBWnewborns classified as newborns with serious neonatal neurosensoric morbidity (NNsM) hadto have one of the following diagnoses at least: severe intraventricular haemorrhage (IVH gr. 3 - 4),posthemorhagic hydrocephaly (PHH), cystic periventricular leukomalacia (cPVL), meningitis, ventriculitis,encephalitis (M/E), retinopathy of prematurity > stage III (ROP > III st.). The 2 test wasused for statistic evaluation.Results: Therewere 873VLBWNborn and 208 of them died in thewhole period (1987 - 2001).Mortalitydecreased in 5 year periods gradually: Ist period 111/226 (49%); IInd period 55/217 (25 %); IIIrd period42/430 (10%). The decrease of mortality was significant in all weight categories (p < 0.001). Theincidence of NNsM was evaluated in 612 newborns and was similar in all periods regarding weightsubcategories < 1000 g, but decreased significantly in the weight category 1000 - 1499 g (14/215 (6%)vs 13/73 (18%), p < 0.01).Conclusion: Improvement in survival of extremely low birth-weight infants did not increase theincidence of serious neurosensoric morbidity and evenmore NNsM was reduced in haevier verypremature newborns during the nineties.

Key words:
very low-birth weight, mortality, neurosensoric morbidity, perinatal centers


Autoři: M. Dokoupilová;  R. Plavka
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení s JIRP, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Klener, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (5): 326-330
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit vztah mortality a incidence závažné neonatální neurosenzorické morbiditynovorozenců velmi nízké porodní hmotnosti (NVNPH, p. h. < 1499 g) ve 3 obdobích charakterizovanýchodlišnou kvalitou perinatální a neonatální péče.Charakter studie: Retrospektivní analýza dat ve 3 pětiletých obdobích.Pracoviště: Perinatologické centrum VFN a 1. LF UK, Praha.Soubor a metoda: Všichni živě narození NVNPH v letech 1987 - 2001 byli rozděleni podle narozenído 3 pětiletých období, která lze charakterizovat odlišnou kvalitou perinatální a neonatální péče.I. 1987 - 1991: presurfaktantové období s nestandardním antenatálním podáváním steroidů a bezdefinované hranice viability plodu; II. 1992 - 1996: přechodné období; III. 1997 - 2001: surfaktantovéobdobí se standardním antenatálním podáváním steroidů a definovanou hranicí viability plodu.NVNPH byli dále rozděleni a hodnoceni ve třech hmotnostních subkategoriích (p. h. < 750 g, p.h. =750 - 999 g, p. h. = 1000 - 1499 g).Mortalita byla hodnocena jako úmrtí pacienta na našem oddělení do propuštění. Mezi NVNPH sezávažnou neonatální neurosenzorickou morbiditou (NNsM) byli zahrnuti pacienti s nejméně jednouz následujících diagnóz: intraventrikulární krvácení 3. - 4. stupně (IVH 3. - 4. st.), posthemorhagickýhydrocephalus (PHH), cystická forma periventrikulární leukomalacie (cPVL), meningitis,ventriculitis, encephalitis (M/E), retinopatie > III. stupně (ROP > III. st.). Pro statistické zhodnocenírozdílů mezi I. a III. obdobím byl použit 2 test.Výsledky: Celkem se v období 1987 - 2001 narodilo 873 a zemřelo 208 NVNPH. Mortalita v jednotlivýchobdobích postupně klesala: I. období 111/226 (49 %); II. období 55/217 (25 %); III. období 42/430 (10 %).Významný pokles mortality byl zaznamenán ve všech hmotnostních subkategoriích (p < 0,001).Incidence závažné NNsM byla hodnocena u 612 NVNPH. V hmotnostní subkategorii < 1000 g sev průběhu 3 období nezměnila a významně poklesla v hmotnostní subkategorii 1000 - 1499 g veIII. období v porovnání s I. obdobím (13/73 (18 %) vs 14/215 (6 %), p < 0,01).Závěr: Významně klesající mortalita ve všech hmotnostních subkategoriích NVNPH nezvýšilaincidenci závažné neonatální neurosenzorickémorbidity u novorozenců s porodní hmotností < 1000 ga příznivě se promítla do snížení incidence závažné neonatální neurosenzorické morbidity novorozencůs p. h. 1000 - 1499 g.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se