Jak ovlivní přijetí definice WHO o mrtvorozenosti perinatální úmrtnost v ČR


How the Acceptance of WHO Definition on Stillbirth Influences Perinatal Mortality in the Czech Republic

Objective:
To evaluate the impact of suggested change of stillbirth definition of newborns 500–999 grams on the total perinatal mortality in the Czech Republic.

Design:
Retrospective epidemiological analysis of stillborn fetuses of extremely low birth weight registered as miscarriages.

Setting:
Institute for the Mother and Child Care, Praha, Czech Republic.

Methods:
Comparison of trial nationwide registration of stillborn babies of 500–999 grams through the Czech Society of Perinatal Medicine in 2003 and 2004 with the official obligatory registration of miscarriages of the same birth weight at the Czech Office of Health Statistics and Information.

Results:
Comparing the database of aggregated national data on stillborn babies 500–999 grams and the database of individual data on miscarriages of the same birth weight we found that the number of stillborn babies in 2003 was 15% smaller than number of miscarriages (151 versus 178). This relatively small difference due to insufficient trial registration in one of 14 regions suggests quite good nationwide readiness to new still births registration after the definition is changed. Contribution of congenital malformations was the same in both databases (41%) it should not be included in new perinatal mortality, because these cases are rather results of successful prenatal diagnosis followed by termination of pregnancy than „adverse outcome“ of perinatal care. Even if the stillborn babies of 500–999 grams without congenital malformations are included, which would increase current perinatal mortality by 1.0%, the Czech Republic would still belong to countries with the lowest perinatal mortality in the world while following the WHO recommended definitions.

Conclusion:
Accepting the WHO definition which includes the stillborn babies of 500–999 grams into total perinatal mortality, which are until now registered as miscarriages in the Czech Republic, the total perinatal mortality would increase by 1.6‰. If the babies after induced termination of pregnancy due to genetic indications (diagnosed until 22nd week of gestation) are not included, the increase would be of 1.0‰only.

Key words:
definitions, stillbirth, miscarriages of 500–999 grams, congenital malformations, perinatal mortality


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(6): 407-410
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit vliv připravované změny české definice mrtvorozenosti novorozenců porodní hmotnosti 500–999 g na hodnotu celkové perinatální úmrtnosti v ČR.

Typ studie:
Retrospektivní epidemiologická analýza mrtvě rozených novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti dosud evidovaných jako potraty.

Název a sídlo pracovišť:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.

Materiál a metodika:
Srovnání zkušební celostátní evidence mrtvě rozených novorozenců porodní hmotnosti 500–999 g, provedené Sekcí perinatální medicíny v letech 2003 a 2004, s povinně celostátně hlášenými potraty stejné porodní hmotnosti, evidovaných ÚZIS ČR.

Výsledky:
Srovnáním souboru agregovaných celostátní údajů o mrtvě rozených novorozencích porodní hmotnosti 500–999 g se souborem individuálních údajů o potratech stejné porodní hmotnosti byl zjištěný počet mrtvě rozených v r. 2003 o 15 % nižší než počet potratů (151 proti 178). Tento poměrně malý rozdíl, který vznikl nedostatečnou zkušební evidencí pouze v jednom ze 14 regionů, svědčí pro dobrou celostátní připravenost terénu na novou evidenci mrtvorozenosti po změně definic. Podíl vrozených vývojových vad (VVV), který byl v obou stejný (41%), by neměl být do statistického zpracovávání perinatální úmrtnosti zahrnován, neboť tyto případy jsou výsledkem úspěšné prenatální diagnostiky s následným umělým ukončením těhotenství (UUT) a nikoli „nežádoucím výstupem“ perinatální péče. I po začlenění mrtvě rozených porodní hmotnosti 500–999 g bez VVV, které by vedlo ke zvýšení stávající perinatální úmrtnosti o 1,0 ‰, by se ČR řadila mezi země dodržující definice WHO, s nejnižší perinatální úmrtností na světě.

Závěr:
Přijetím definice WHO, zařazující mrtvě rozené porodní hmotnosti 500–999 g do statistického zpracování perinatální úmrtnosti, které ČR dosud eviduje jako potraty, by se perinatální úmrtnost v ČR zvýšila o 1,6 ‰. Pokud by do této skupiny mrtvě rozených nebyly zařazováni novorozenci po UUT z indikace VVV diagnostikovaní do 22. týdne těhotenství prenatální diagnostikou, činilo by zvýšení pouze 1 ‰.

Klíčová slova:
definice, mrtvorozenost, potraty 500–999 g, vrozené vady, perinatální úmrtnost


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se