Predikcia preeklampsie pomocou markerov integrovaného testu


Prediction of Preeclampsia Using the Integrated Test Markers

Objective:
Author’s objective was to ascertain the option for prediction of preeclampsia using the integrated test markers on the population of pregnant women in Košice city.

Design:
Retrospective, longitudinal, multicenter study.

Setting:
2nd Department of Obstetrics and Gynecology University of P. J. Šafárik, Košice, Slovak Republic.

Methods:
The study group comprised 578 pregnant patients of 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, the period from 01.11.2001 until 31.01.2005 for integrated test consisting of (CRL, NT, concentration of PAPP-A, uE3, hCG, AFP). Primary outcome was defined as incidence of preeclampsia during pregnancy. Data on incidence of preeclampsia was collected from birth journals and records in 578 patients retrospectivelly. In order to make use of the summary information provided by the markers we have used the method of logistic regression to identify statistically significant predictors of the binary outcome measure of preeclampsia. First we developed an equation based on all available predictors. Statistically insignificant predictors were gradually eliminated from the model (Stepwise regression) until the final model remained, for which a ROC curve was developed and values of sensitivity, specificity, positive and negative predictive values at 5% FP (false positivity) were calculated.

Results:
The final model of preeclampsia, which is based only on statistically significant markers of integrated test achieved – at 5% FP and 95% specificity – 36,4% sensitivity and 22,7% positive and 97,4 negative predictive value for prediction of preeclampsia in pregnant women.

Conclusion:
Our results, as well as the results of other studies, lead to the conclusion, that in spite of the multitude of biochemical markers and various options for their combination with ultrasound markers for prediction of preeclampsia, so far it has been impossible to find a combination which would meet the following criteria: 1. high sensitivity and specificity at low false positive values and high positive and negative predictive value, 2. application as a screening method for prediction of preeclampsia in unselected population of pregnant women.

Key words:
preeclampsia, prediction, integrated test


Autoři: P. Urdzík;  R. Dankovčík;  A. Ostró;  I. Lazár
Působiště autorů: II. gynekologicko–pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, prednosta prof. MUDr. A. Ostró, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(5): 336-343
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ:
Cieľom tejto práce bolo zistiť na populácii gravidných žien mesta Košice možnosť predikcie preeklampsie pomocou markerov integrovaného testu.

Typ štúdie:
Retrospektívna longitudinálna multicentrická štúdia.

Názov a sídlo pracoviska:
II. gynekologicko–pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, Slovenská republika.

Metodika:
Vyšetrovaný súbor tvorilo 578 tehotných pacientok II. gynekologicko–pôrodníckej kliniky od 1. 11. 2001 do 31. 1. 2005 za účelom vyšetrenia v integrovanom teste (CRL, vyšetrenie koncentrácie PAPP-A, NT, vyšetrenie koncentrácie AFP, uE3, hCG). Ako cieľovú premennú sme určili výskyt preeklampsie v gravidite. Údaje o výskyte preeklampsie sme získali z pôrodných kníh a pôrodopisov u 578 pacientok retrospektívne. S cieľom využiť súhrnú informáciu, ktorú markery majú bola využitá metóda logistickej regresie, ktorou boli identifikované štatisticky významné prediktory binárnej cieľovej premennej PE. Najprv bola zostrojená rovnica, ktorá využíva všetky dostupné prediktory. Štatisticky nevýznamné prediktory boli postupne vylučované z modelu (Stepwise regression) až zostal finálny model, pre ktorý bola zostrojená ROC krivka a určená senzitivita, špecificita, pozitívna a negatívna prediktívna hodnota pre nami určenú 5% FP.

Výsledky:
Finálny model PE, ktorý obsahuje len štatisticky významné markery integrovaného testu dosiahol pri 5% falošnej pozitivite a 95 % špecificite 36,4 % senzitivitu, 22,7 % pozitívnu a 97,4 % negatívnu prediktívnu hodnotu v rámci predikcie preeklampsie u gravidných žien.

Záver:
Z našich výsledkov, ako aj s výsledkov iných štúdií, vyplýva, že aj napriek veľkému množstvu biochemických markerov a rôznym možnostiam ich kombinácie s ultrazvukovými markermi v rámci predikcie preeklampsie sa doteraz nepodarilo nájsť takú kombináciu, ktorá by spĺňala nasledujúce podmienky: 1. vysoká senzitivita a špecificita pri nízkej falošnej pozitivite a vysokej pozitívnej a negatívnej prediktívnej hodnote, 2. využitie ako skríningovej metódy v rámci predikcie preklampsie v neselektovanej populácii gravidných žien.

Kľúčové slová:
preeklampsia, predikcia, integrovaný test


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se