Socioekonomická data, průběh těhotenství a porodu u žen závislých na opioidech a na substituční terapii


Socioeconomic Datas, the Course of Pregnancy and Delivery in Opioid-addicted Women and Women under Substitution Therapy

Objective:
Mapping of the socioeconomic background of opioid-addicted pregnant women and women included in substitution therapy. Determination of the effect of substitution on the course of pregnancy and delivery in drug-addicted pregnant women.

Design of the study:
A three-year prospective study.

Setting:
The Department of Gynecology and Obstetrics of the Teaching Hospital and the 2nd Medical Faculty of the Charles University Prague.

Methods:
During the 3 years we followed-up 47 heroin-addicted women and 60 women under substitution therapy for prenatal screening. Of this number, 36 pregnant women were methadonesubstituted and 24 buprenorphine-substituted. All women were screened for socioeconomic indicators, for duration of pregnancy, weight gain during pregnancy, number of visits in the prenatal centre, complications associated with intravenous application of drugs and the way of delivery. Individual groups were compared using the Kruskal-Wallis ANOVA test. Correlation of dichotomic variables was evaluated by means of longlinear models. Calculations were done by means of NCSS 2002 statistical software.

Results:
Statistically, the age of heroin-dependent women is significantly lower as compared to women receiving substitution therapy. Unemployment was statistically significantly higher in the group using heroin as compared to both groups of women receiving substitution therapy (p<0.001). Attending the prenatal centre were all buprenorphine-substituted women, 14 of 44 heroin-addicted women and 32 of 36 methadone-substituted women. Statistically no significant difference was found when comparing duration of pregnancy of heroin-addicted women and the buprenorphine- or methadone substituted women. Weight gain during pregnancy was statistically significantly higher in the buprenorphine users as compared to the heroin users (p<0.01) as well as with the methadone users (p<0.05).

Conclusion:
Clients in substitution programme stabilized in the long run often start to work, complete their education and are able to be involved in normal social activities. In these women, pregnancy is significantly more often wanted and planned, as well. As a result they have a responsible approach to the prenatal care.

Key words:
heroin, methadone, buprenorphine, substitution


Autoři: B. Vavřinková;  T. Binder
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(5): 330-335
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zmapovat socioekonomické pozadí těhotných žen závislých na opioidech a žen zařazených do substituční terapie. Určit vliv substituce na průběh těhotenství a porodu u drogově závislých těhotných žen.

Typ studie:
Tříletá prospektivní studie

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5.

Metodika:
Za 3 roky se podařilo soustředit do prenatální péče 47 žen závislých na heroinu a 60 žen na substituční terapii. Z toho 36 těhotných bylo substituováno methadonem a 24 těhotných buprenorphinem. U všech žen byly sledovány socioekonomické faktory, dále délka trvání těhotenství, přírůstek hmotnosti v průběhu těhotenství, zda žena navštěvovala prenatální poradnu, komplikace spojené s intravenózní aplikací drog a způsob porodu. Jednotlivé skupiny byly srovnávány pomocí Kruskal-Wallis ANOVA. Vzájemný vztah mezi dichotomickými proměnnými byl hodnocen pomocí longlineárních modelů. K výpočtům bylo užito softwaru NCSS 2002 z Numer Cruncher Statistical systems (Kaysville, UT, USA).

Výsledky:
Věk žen závislých na heroinu je statisticky významně nižší ve srovnání s ženami na substituční terapii. Nezaměstnanost byla statisticky významně vyšší ve skupině užívající heroin při srovnání s oběma skupinami substituovaných žen (p<0,001). Prenatální poradnu navštěvovaly všechny ženy substituované buprenorphinem, 14 žen ze 44 závislých na heroinu a 32 žen z 36 substituovaných methadonem. V délce trvání těhotenství nebyla prokázána statistická významnost při srovnání žen závislých na heroinu a žen substituovaných buprenorphinem či methadonem. Přírůstek hmotnosti v průběhu těhotenství byl statisticky významně vyšší u uživatelek buprenorphinu ve srovnání s uživatelkami heroinu (p<0,01) i s uživatelkami methadonu (p<0,05).

Závěr:
Dlouhodobě stabilizovaná žena na substituci se často zařazuje do pracovního procesu, dokončuje vzdělání a je schopen se zcela zařadit do normální společnosti. Těhotenství bývá u těchto žen také výrazně častěji chtěné a plánované. To se odráží v odpovědném přístupu k prenatální péči.

Klíčová slova:
heroin, methadon, buprenorphin, substituce


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se