Foetal Nuclear Red Blood Cells Circulating inPeripheral Blood of Pregnant Women as an AlternativeSource for Determination of the Sex of the Foetus


Fetální jaderné erytrocyty cirkulujícív periferii gravidních žen jako neinvazivnízdroj detekce pohlaví fetu

Cíl práce:
Detekce pohlaví fetu z koncentrované frakce jaderných erytrocytů (NRBC), cirkulují-cích v periferní krvi gravidních žen.Metodika: Z 13 - 28 ml periferní krve 32 gravidních žen v rozmezí 16. - 40. týdne gravidity bylykoncentrovány jaderné erytrocyty pomocí dvojité magnetické separace buněk (double MACS).NRBC byly koncentrovány pomocí anti-CD71 monoklonální protilátky, značené superparamagne-tickými částicemi (microbeads) po předchozím odstranění mateřských leukocytů pomocí anti-CD14 a anti-CD45 microbeads. Pohlaví fetu bylo určeno na frakci koncentrovaných NRBCmetodou dvoubarevné fluorescenční in situ hybridizace (FISH) s použitím X a Y specifickýchsond. Výsledky neinvazivního vyšetření byly konfirmovány s výsledky klasické cytogenetickéanalýzy.Výsledky: Metoda FISH prokázala přítomnost mužských fetálních buněk ve frakci jaderných eryt-rocytů koncentrovaných z periferní krve těhotných žen v 15/17 případech s potvrzeným mužskýmpohlavím fetu. U 15 testovaných těhotných žen s prokázaným ženským pohlavím fetu byly meto-dou FISH nalezeny ve frakci koncentrovaných jaderných erytrocytů pouze buňky se dvěma Xsignály.Závěr: Jaderné erytrocyty, cirkulující v krevním oběhu gravidních žen mohou být použity jakoalternativní neinvazivní zdroj detekce pohlaví fetu bez rizika falešných pozitivit, ale s rizikemfalešně negativních výsledků (2/17, 12 %). Problém falešné negativity je možno odstranit dokona-lejšími separačními technikami fetálních buněk a zdokonalením metod přípravy skel pro FISH.

Klíčová slova:
jaderné erytrocyty, MACS, prenatální diagnostika, fetální buňky, FISH


Authors: I. Hromadíková;  S. Karamanov 3;  M. Mrštinová 1;  K. Štechová;  J. Kofer 3
Authors‘ workplace: II. dětská klinika 2. LF UK FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc. 1 Gynek. -porod. klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 2 Oddělení lékařské genetiky, FN Motol, Praha, primář prof. MUDr. P. Goetz, DrS
Published in: Ceska Gynekol 2000; (4): 219-223
Category:

Overview

Objective:
Determination of the sex of the foetus from enriched nuclear red blood cells (NRBC)circulating in maternal blood during pregnancy.Methods: NRBC were enriched from 13 - 28 ml peripheral blood of 32 pregnant women usingdouble MACS procedure. NRBCs were enriched by magnetic activated cell sorting using anti-CD71 (transferrin receptor) monoclonal antibodies. Unwanted leukocytes were depleted usingmonoclonal antibodies against CD14 and CD45. The sex of the foetus was analysed by usingdual-colour FISH with X and Y specific probes. The experimental results obtained from the non-invasive procedure were compared to karyotype obtained from amniocentesis or chorionic villussampling.Results: In 15 out of 17 male foetuses we could identify one X and one Y signal. In another 15pregnant women carrying female foetuses two X signals were observed.Conclusion: NRBC circulating in blood of pregnant women can be used as an alternative sourcefor determination of the sex of the foetus with a risk of false negative results (2/17, 12 %). Theproblem of false negative results can be solved by using more sophisticated methods of enrich-ment and preparedness of the slides for FISH analysis.

Key words:
NRBC, MACS, prenatal diagnosis, foetal cells, FISH

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account