Polycystic Ovary Disease as a MultisystemicEndocrinopathy


Nemoc polycystických ovarií jakomultisystémová endokrinopatie

Cíl studie:
Souhrn recentních poznatků v diagnostice, patofyziologii a léčbě nemoci polycystic-kých ovarií (PCOD).Typ studie: Literární souhrn popisující poznatky v porozumění komplexních vztahů změn biosyn-tézy ovariálních androgenů u PCOD.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4,Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4-Hodkovičky.Závěr: Přestože tento syndrom je velmi heterogenní, společným výsledným metabolickým proje-vem jsou změny regulace aktivity enzymů zodpovědných za ovariální produkci androgenů, prav-děpodobně navozené či ovlivněné extraovariálními faktory - zejména inzulinovou rezistencí,hyperinzulinemií, růstovými faktory, luteinizačním hormonem a jejich výsledným biochemickýmprojevem. Extraovariální faktory pravděpodobně určují endokrinologické a klinické vyjádřenínemoci polycystických ovarií.

Klíčová slova:
nemoc polycystických ovarií, PCOD, inzulin, inzulinová rezistence


Authors: P. Podroužek;  T. Mardešić 1
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel ing. V. Wollmuth 1 Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (4): 260-268
Category:

Overview

Objective:
To review the recentprogress in the diagnosis, pathophysiology and treatment of poly-cystic ovary disease (PCOD).Design: A review describing the progress in understanding of the dysregulation of ovarian andro-gen biosynthesis in polycystic ovary disease (PCOD).Setting: The Institute for the Care of Mother and Child, Podolské nábř. 157, 147 10 Prague 4,Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4-Hodkovičky.Conclusion: It is proposed, that althought this syndrome is very heterogeneous, the final commonpathway involves a dysregulation of enzymes responsible for ovarian androgen biosynthesis, po-ssibly induced/influenced by extraovarian factors - especially insulin resistence, hyperinsulinae-mie, growth factors, luteinizing hormone and their biochemical sequelae. It’s probably extraovari-an factors that determine endocrinological and clinical expression of the disease.

Key words:
polycystic ovary disease (PCOD), insulin, insulin resistance

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account