The Role of Tumour Supressors and Viral onOncoproteins in Cervical Carcinogenesis


Úloha tumor supresorů a virových onkoproteinů přicervikální karcinogenezi

Cílem článku je podat přehled o molekulárních mechanismech cervikální karcinogenezy, které sev současnosti opírají o interakci tumor supresorů (p53, RB, p73) a virových onkoproteinů (E6, E7).Je známo, že degradace proteinu p53, jako následek vazby s E6, vede k inhibici apoptózy, poškoze -ní reparačních mechanismů DNA a k mutagenezi. Objasnění mechanismu p53-dependentní karci-nogeneze závisí nejen na interakci s virovými onkoproteiny, ale také na buněčných proteinechnapř. MDM2, bcl-2 a RB. Polymorfismus proteinu p53 je dalším faktorem, který je spojován sevznikem karcinomu čípku. Existují však také důkazy o tom, že alterace proteinu p53 není nezbyt-nou podmínkou maligní transformace v případě cervikální neoplazie. Většina experimentálnícha klinických prací se shoduje v tom, že virový onkoprotein E6 je součástí jak genotypu, tak fenoty-pu transformujících se buněk. Metody molekulární biologie umožňují nejen přesnou diagnózu, aleposkytují současně relevantní cíle pro možnou genovou terapii tohoto nádoru.

Klíčová slova:
virové onkoproteiny, tumor supresory, maligní změny, cervikální neoplazie


Authors: M. Anton 1,3;  M. Horký 2;  O. Bláha 1,3
Authors‘ workplace: Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Head: Doc. MUDr. J. Žaloudík, CSc. 2 Inst. Pathol. Physiol. Faculty of Medicine Masaryk Univ., Brno, Head: Prof. MUDr. RNDr. J. Vácha, DrSc. 3 IInd Dept. Obstet. Gynecol. Faculty of Medicine, Masaryk Univ., Brno, H 1
Published in: Ceska Gynekol 2000; (4): 275-278
Category:

Overview

This article summarizes current knowledge of the cervical carcinogenesis with a special focus onthe molecular mechanisms involving the interaction of celullar tumour supressors (p53, RB, p73)with viral oncoproteins (E6, E7). The E6-induced degradation of p53 protein results in the inhibi-tion of apoptosis, inability to repair DNA and fixation of mutations. The p53-dependent tumouri-genesis is influenced by interaction not only with E6/HPV 16, 18 but also with MDM2, bcl-2 and RBprotein. The polymorphism of p53 seems to contribute to malignant transformation of cervix. Oncontrary, there are experimental data showing that p53 may not be the only factor playing role inmalignant transformation in cervical cancer. It has been generally agreed that viral oncoproteinE6 is a critical step in the onset of malignant transformation of cervix. There is a vast number ofexperimental and clinical studies confirming the validity of E6 induced cervical cancer includingalteration of the genotype and phenotypic characteristics of the transforming cells. The moderntools of molecular biology offer an exact diagnosis as well as relevant targets for gene therapy ofthe cervical cancer.

Key words:
viral oncoproteins, tumour supressors, malignant transformation, cervical neoplasia

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account